Search

Axtarış

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNDƏ ALINMIŞ MÜHÜM NƏTİCƏLƏR (SAHƏLƏR ÜZRƏ)

2008-ci ildə BDU-da yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə kifayət qədər mühüm elmi nəticələr alınmışdır. Belə ki, hesabat ilində 41 elmi-tədqiqat işinin mühüm nəticələri AMEA-nın illik hesabatına daxil etmək üçün təqdim edilmişdir. Elmi sahələr üzrə riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat – 7, fizika - 8, kimya - 8, biologiya – 5, geologiya - 1, coğrafiya – 1, tarix – 2, filologiya – 3, hüquq – 1, beynəlxilq münasibətlər və beynəlxalq hüquq– 1, sosial elmlər və psixologiya – 1, şərqşünaslıq – 1, ilahiyyat – 2 elmi-tədqiqat işi.


RİYAZİYYAT SAHƏSİNDƏ

TƏTBİQİ RİYAZİYYAT SAHƏSİNDƏ

FİZİKA SAHƏSİNDƏ

KİMYA SAHƏSİNDƏ

BİOLOGİYA SAHƏSİNDƏ

GEOLOGİYA SAHƏSİNDƏ

COĞRAFİYA SAHƏSİNDƏ

TARİX SAHƏSİNDƏ

FİLOLOGİYA SAHƏSİNDƏ

HÜQUQ SAHƏSİNDƏ

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR SAHƏSİNDƏ

SOSİAL ELMLƏR VƏ PSİXOLOGİYA SAHƏSİNDƏ

ŞƏRQŞÜNASLIQ SAHƏSİNDƏ

İLAHİYYAT SAHƏSİNDƏ

Bookmark and Share