Search

Axtarış

2009-cu ildə BDU-da birdəfəlik doktorluq dissertasiya şuralarında müdafiə olunmuş dissertasiyalar


1. Birdəfəlik doktorluq Dissertasiya Şurası B/D.02.012

01.04.07-Bərk cisim fizikası, 01.04.17-kimyəvi fizika ixtisasları üzrə

Sədr:                                AMEA-nın müx.üzvü, prof.A.İ.Muxtarov
Sədr müavini:                                                       prof. R.Q.Məmmədov
Elmi katib:                                                             prof.V.M.Salmanov

M.Ə.Ramazanov ( BDU, Nanomaterialların kimyəvi fizika kafedrasının müdiri)- 1 elmlər doktoru


2.Birdəfəlik doktorluq B/D.02.016 Dissertasiya Şurası

08.00.05-Xalq təsərrüfatının iq­tisa­diyyatı və idarə edilməsi;

08.00.13 -İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları ixtisasları üzrə

Sədr:                        AMEA-nın müxbir üzvü, prof.M.F.Mehdiyev
Sədr müavini:                                                  prof.Ə.M.Əhmədov
Elmi katib:                                                       dos.N.Q.Əhmədov

 

Y.A.Kəlbiyev (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) – 1 iqtisad elmləri doktoru


3. Birdəfəlik doktorluq  Dissertasiya Şurası  B/D 02.181

10.02.06 – Türk dilləri ixtisası üzrə

Sədr:                                                 prof.E.Əzizov
Sədr müavini:                                     prof.B.B.Əhmədov
Elmi katib:                                         f.e.d.M.D.Novruzov

 

R.B.Əskərov – (BDU, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL, baş elmi işçi) – 1 elmlər doktoru


4. Birdəfəlik doktorluq  Dissertasiya Şurası  B/D 02.014

19.00.07-Pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə

 

Sədr:                    AMEA-nın müxbir üzvü,  prof. B.H.Əliyev
Sədr müavini:                                                   prof. Ə.Ə.Əlizadə
Elmi katib:                                                         p.e.n. R.V.Cabbarov

 

K.R.Əliyeva (BDU, Psixologiya kafedrası)- 1 psixologiya  elmləri doktoru

 

BDU-da birdəfəlik namizədlik dissertasiya şuralarında müdafiə olunmuş dissertasiyalar

1.Birdəfəlik namizədlik B/N 02.016 Dissertasiya Şurası

01.02.04 – Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası ixtisası üzrə

Sədr:                        AMEA-nın müxbir üzvü, prof.M.F.Mehdiyev
Sədr müavini:                                                    prof.Ə.M.Əhmədov
Elmi katib:                                                         dos.N.Q.Əhmədov

 

İ.K.Quliyev (AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu) – 1 texnika elmləri namizədi


2. Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

07.00.02 -Vətən tarixi ixtisası üzrə

Sədr:                                                           prof.S.T.Hacıyev
Sədr müavini:                                            prof.R.C.Süleymanov
Elmi katib:                                                  t.e.n.M.S.Məmmədova

 

V.V.Qafarov (BDU, Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının s/h müəllimi, aspirant) -1  elmlər namizədi

 

3. Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

07.00.02 -Vətən tarixi ixtisası üzrə

Sədr:                                                            prof.S.T.Hacıyev
Sədr müavini:                                             prof.R.C.Süleymanov
Elmi katib:                                                   t.e.n.M.S.Məmmədova

 

N.V.Quluzadə (BDU, Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının s/h müəllimi, aspirant)-1 elmlər namizədi

 

4. Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

07.00.03 - Ümumi tarix ixtisası üzrə

Sədr:                                                             prof.S.Hacıyev
Sədr müavini:                                              prof.Ə.M.Əhmədov
Elmi katib:                                                    t.e.n.M.S.Məmmədova

 

R.Ş.Həsənov (BDU, aspirant) - 1 elmlər namizədi

 

5. Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

07.00.03- Ümumi tarix ixtisası üzrə

Sədr:                                                             prof.S.Hacıyev
Sədr müavini:                                              prof.Ə.M.Əhmədov
Elmi katib:                                                    t.e.n.M.S.Məmmədova

 

G.Ə.Rzayeva (BDU, Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının 0,5 şt. müəllimi)–1 elmlər namizədi

 

6. Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

07.00.03 - Ümumi tarix ixtisası üzrə

Sədr:                                                          prof.S.Hacıyev
Sədr müavini:                                          prof.Ə.M.Əhmədov
Elmi katib:                                                t.e.n.M.S.Məmmədova

 

G.S.Əliyeva-Məmmədova (BDU, Türk və Qafqaz xalqları tatixi kafedrasının s/h müəllimi)–1 elmlər namizədi

 

7. Hüquq elmləri üzrə Dissertasiya Şurası  N 02.013

12.00.08  -  Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ ixtisası üzrə


Sədr:                                                  h.e.d. F.M.Cavadov
Sədr müavini:                                   prof. K.Q.Saricalinskaya
Elmi katib:                                         h.e.n.dos. İ.S.Abbasova

 

H.A.Aslanov (BDU, Cinayət hüququ və kriminalistika kafedrası, dissertant)- 1 elmlər namizədi

 

8. Hüquq elmləri üzrə Dissertasiya Şurası  N 02.013

12.00.08  -  Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ ixtisası üzrə

 

Sədr:                                                h.e.d. F.M.Cavadov
Sədr müavini:                                 prof. K.Q.Saricalinskaya
Elmi katib:                                       h.e.n.dos. İ.S.Abbasova

 

S.N.Rzayeva (BDU,  Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının 0,5 şt.müəllimi)- 1 elmlər namizədi

 

9. Hüquq elmləri üzrə Dissertasiya Şurası  N 02.013

12.00.08  -  Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ ixtisası üzrə


Sədr:                                                h.e.d. F.M.Cavadov
Sədr müavini:                                 prof. K.Q.Saricalinskaya
Elmi katib:                                       h.e.n.dos. İ.S.Abbasova

 

Ə.Ş.Həsənov (AMEA-nın Fəlsəfə və siyasi hüquqi tədqiqatlar İnstitutu) -1 elmlər namizədi

 

10.Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

12.00.09 - Cinayət prosesi: kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat axtarış  fəaliyyəti ixtisası üzrə

Sədr:                                                   h.e.d. F.M.Cavadov
Sədr müavini:                                    prof. K.Q.Saricalinskaya
Elmi katib:                                          h.e.n.dos. İ.S.Abbasova

R.H.Rüstəmov  (BDU, Cinayət prosesi kafedrasının baş müəllimi) -1 elmlər namizədi

 

11.Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

12.00.09 - Cinayət prosesi: kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat axtarış  fəaliyyəti ixtisası üzrə

Sədr:                                                  h.e.d. F.M.Cavadov
Sədr müavini:                                   prof. K.Q.Saricalinskaya
Elmi katib:                                         h.e.n.dos. İ.S.Abbasova

E.İ.İbrahimov  (AƏH Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi) -1 elmlər namizədi

 

12.Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

12.00.09 - Cinayət prosesi: kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat axtarış  fəaliyyəti ixtisası üzrə

Sədr:                                                    h.e.d. F.M.Cavadov
Sədr müavini:                                     prof. K.Q.Saricalinskaya
Elmi katib:                                          h.e.n.dos. İ.S.Abbasova

Ş.A.İmranov (AMEA-nın Fəlsəfə və siyasi hüquqi tədqiqatlar İnstitutu) -1 elmlər namizədi

 

13.Birdəfəlik namizədlik  Dissertasiya Şurası

23.00.04- Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri ixtisası üzrə

Sədr:                                                            prof.Z.M.Həsənalıyev
Sədr müavini:                                              prof.P.Q.Darabadi
Elmi katib:                                                    dos. K.C.Məmmədov

 

R.V.Talıbov -1 siyasi  elmlər namizədi

 

14.Birdəfəlik namizədlik  Dissertasiya Şurası  B/D 02.015

23.00.04- Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləriixtisası üzrə

Sədr:                                                            prof.Z.M.Həsənalıyev
Sədr müavini:                                            prof.P.Q.Darabadi
Elmi katib:                                                  dos. K.C.Məmmədov

 

O.Ə.Rzayev -1  siyasi  elmləri namizədi

 

15.Birdəfəlik  namizədlik Dissertasiya Şurası

12.00.10 -  Beynəlxalq hüquq  ixtisası üzrə

Sədr:                                                        prof.R.F.Məmmədov
Sədr müavini:                                         h.e.d.M.A.Mövsümov
Elmi katib:                                               dos.Ə.İ.Sadıqov

 

M.V.Babazadə (BDU, Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimi) – 1 hüquq elmləri namizədi

 

16.Birdəfəlik  namizədlik Dissertasiya Şurası

12.00.10 -  Beynəlxalq hüquq  ixtisası üzrə

Sədr:                                                       prof.R.F.Məmmədov
Sədr müavini:                                        h.e.d.M.A.Mövsümov
Elmi katib:                                              dos.Ə.İ.Sadıqov

 

D.M.Qənbərov (BDU, dissertant)- 1 hüquq elmləri namizədi

 

17.Birdəfəlik  namizədlik Dissertasiya Şurası

12.00.10 -  Beynəlxalq hüquq  ixtisası üzrə

Sədr:                                                         prof.A.N.Abbasbəyli
Sədr müavini:                                          prof.R.F.Məmmədov
Elmi katib:                                               dos.Ə.İ.Sadıqov

 

T.T.Vəliyev (BDU, “Beynəlxalq ümumi hüquq” kafedrasınınmüəllimi)- 1 hüquq elmləri namizədi

 

18. Birdəfəlik  namizədlik  Dissertasiya Şurası

05.25.03 –Kitabşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; Kitabşünaslıq ixtisasları üzrə

 

Sədr:                                                  prof.A.A.Xələfov
Sədr müavini:                                  prof.F.A.Rüstəmov
Elmi katib:                                        dos. N.İ.İsmayilov

 

S.A.Xələfova–(BDU, Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının müəllimi) - 1 elmlər namizədi

 

19. Birdəfəlik  namizədlik  Dissertasiya Şurası

05.25.03 –Kitabşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; Kitabşünaslıq ixtisasları üzrə


Sədr:                                                  prof.A.A.Xələfov
Sədr müavini:                                   prof.F.A.Rüstəmov
Elmi katib:                                        dos. N.İ.İsmayilov

 

X.T.Ağayeva (BDU, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının baş laborantı) -1 elmlər namizədi

 

20. Birdəfəlik  namizədlik  Dissertasiya Şurası

05.25.03 –Kitabşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; Kitabşünaslıq ixtisasları üzrə

 

Sədr:                                                  prof.X.İ.İsmayilov
Sədr müavini:                                   prof.Z.M.Həsənalıyev
Elmi katib:                                         dos. N.İ.İsmayilov

 

K.M.Tahirov (M.F.Axundov adına Resbulika Kitabxanasının direktoru) - 1 elmlər namizədi

 

21.Birdəfəlik namizədlik Dissertasiya Şurası

21.00.01-Dinşünaslıq ixtisası üzrə

Sədr:                                                             akad. V.M.Məmmədəliyev
Sədr müavini:                                              akad. F.F.Qasımzadə
Elmi katib:                                                    dos. F.Q.Vahidov

 

Ş.Ş.Şərifov (AMEA, Əlyazmalar İnstitutu)-1 elmlər namizədi

 

Bookmark and Share