Search

Axtarış

2009-cu ildə BDU-da dissertasiya müdafiəsi üzrə  daimi dissertasiya şuralarının fəaliyyəti

 

1. Kimya elmləri üzrə Dissertasiya Şurası  D.02.011

Sədr:                             AMEA-nın həqiqi üzvü, prof.A.M.Məhərrəmov

Həmsədr:                      AMEA-nın müxbir üzvü, prof.R.Ə.Əliyeva

Elmi katib:                                                               prof.M.Ə.Allahverdiyev

02.00.02-Analitik kimya

M.N.Əliyeva (AMEA, Aşqarlar kimyası İnstitutu) -1 elmlər doktoru

02.00.02-Analitik kimya

H.L.Rəfiyeva (BDU, Ekoloji kimya kafedrasının baş laborantı) -1 elmlər namizədi

02.00.03- Üzvi kimya

R.M.Abbasov (ATU), M.M.Qurbanova (BDU, Zərif üzvi sintez ETL), A.X.Kərimov (AMEA, Polimer Materialları İnstitutu) -3 elmlər doktoru

02.00.04 - Fiziki kimya

İ.H.Mehdiyev (AMEA, Kimya Problemləri İnstitutu) - 1 elmlər doktoru

02.00.04 - Fiziki kimya

Q.M.Hüseynov (Naxçıvan Dövlət İnuversiteti), N.İ.Mahmudova (BDU, Metalkompleks katalizatorlar ETL, baş laborant) - 2 elmlər namizədi

2. Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə Dissertasiya Şurası D.02.012

Sədr:                                AMEA-nın müx.üzvü, prof.A.İ.Muxtarov

Sədr müavini:                                                  prof. R.Q.Məmmədov

Elmi katib:                                                      prof.V.M.Salmanov

01.04.14- İstilik fizikası və molekulyar fizika

L.İ.İsmayılova (BDU-nun Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutu, aparıcı elmi işçi)-1 elmlər doktoru

01.04.07-  Bərk cisim fizikası

R.F.Babayeva (Azərb. Dövlət İqtisad Universiteti, dosent) - 1 elmlər doktoru

S.İ.Səfərova  (ATU-nun Fizika kafedrası, laborant), M.T.Dadaşov (Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fizika kafedrası, dissertant) -2 elmlər namizədi

01.03.02-Astrofizika, radioastronomiya

Ə.M.Xəlilov ( Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının, elmi işçi) -1 elmlər namizədi

01 .04.02-Nəzəri fizika

Masti Dəryuş Kərəm  (İran İslam Respublikasının vətəndaşı, BDU-nun əyani şöbəsinin aspirantı)-1 elmlər namizədi

3. Fizika-riyaziyyat və iqtisadiyyat elmləri  üzrə Dissertasiya Şurası N.02.016

Sədr:                        AMEA-nın müxbir üzvü, prof.M.F.Mehdiyev

  1. Sədr müavini:                                                     prof.Ə.M.Əhmədov
  2. Elmi katib:                                                         dos.N.Q.Əhmədov

01.02.05 –Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

A.O.Əfəndiyeva (AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)- 1 elmlər namizədi

01.01.02- Diferensial tənliklər

G.Ə.Səlimova (BDU, «Riyazi fizika tənlikləri» kafedrası), Molaei Həbib Hüseynəli oğlu (Bakı Dövlət Universitetinin «Tətbiqi analizin riyazi üsulları» kafedrası) - 2 elmlər namizədi

08.00.13-İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları

Ə.S.Fərəcov (AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi), K.M.Məmmədov (Azərbaycan MEA akademik Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu), V.R. Şıxəliyev (Azərbaycan MEA akademik Ə.İ.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu), İ.A.Mirzəliyev (AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu) – 4 iqtisad elmləri namizədi

4. Fəlsəfə elmləri üzrə Dissertasiya Şurası  D 02.015

Sədr:                                                     akad. F.F.Qasımzadə

Sədr müavini:                                          prof.İ.B.Cəfərzadə

Elmi katib:                                               dos. F.Q.Vahidov

09.00.03 – Fəlsəfə tarixi

R.A.Əhmədli - 1  fəlsəfə elmləri doktoru

S.M.Quliyeva (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosio­lo­giya və Hüquq İnstitutu), Ə.A.Orucov (AMEA-nın Fəlsəfə və Sosio­lo­giya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu)-2 elmlər namizədi

09.00.11 – Sosial fəlsəfə

T.T.Əhmədova (AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu) - 1 elmlər doktoru

K.Q.Qasımova (AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu), N.H.Məcidova (BDU, Sosioloji tədqiqatlar ETL, baş laborant), H.M.Hüseynov (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosio­lo­giya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu), A.Z.İsmayılov (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosio­lo­giya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu), Ş.Ə.Namazlı (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosio­lo­giya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu), İ.Z.Zərnaqayeva (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosio­lo­giya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu), E.N.Qasımova (BDU, Humanitar fakültə­lər üzrə fəlsəfə kafedrası) - 7 elmlər namizədi

09.00.01 – Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi; 10.02.19-Dil nəzəriyyəsi

F.Ə.Abbasov  (BDU, Təbiət fakültələri üzrə fəlsəfə kafedrası)-1 elmlər namizədi

5. Filologiya elmləri üzrə Dissertasiya Şurası  D 02.181

Sədr:                                                      prof.N.A.Paşayeva

Sədr müavini:                                          prof.Q.M.Namazov

Elmi katib:                                                prof.T.H.Hüseynov

10.01.01 –Azərbaycan ədəbiyyatı

S.A.Bayramova (ADPU), Ş.N.Nəsirova (ADPU), C.S.Hüseynova (BDU), R.A.Səlimova (BDU), Ş.Ə.Mahmudova –  5 elmlər namizədi

10.02.01 –Azərbaycan dili

S.X.Vəliyeva –  1 elmlər namizədi

6. Psixologiya elmləri üzrə Dissertasiya Şurası   N 02.014

Sədr:                    AMEA-nın müxbir üzvü, prof. B.H.Əliyev

Sədr müavini:                                                prof. Ə.Ə.Əlizadə

Elmi katib:                                                    p.e.n. R.V.Cabbarov

19.00.05- Sosial psixologiya

M.A.Həsənova (ADPU, Ümumi psixologiya kafedrası)– 1 elmlər namizədi

 

Digər təhsil ocaqlarında və elmi-tədqiqat institutlarında doktorluq dissertasiyası müdafiə edən BDU-nun əməkdaşları

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi üzrə:

1. N.Q.Əhmədov – “Tətbiqi analizin riyazi üsulları” kafedrasının dosenti, 01.02.04 – Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası ixtisası üzrə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda

2. A.R.Əliyev – “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının dosenti, 01.01.01. – riyazi analiz ixtisası üzrə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda

Biologiya fakültəsi üzrə:

3. N.Q.Hüseynova- “Bitki fiziologiyası” kafedrasının dosenti (03.00.12 bitki fiziologiyası ixtisası üzrə, AMEA-nın Botanika İnstitutunda)

Hüquq  fakültəsi üzrə:

4. M.S.Qəfərov –Cinayət prosesi kafedrasının dosenti (12.00.09 - Cinayət prosesi: kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat axtarış  fəaliyyəti, AMEA-nın Fəlsəfə, sosiologiya və hüquq İnstitutunda)

Digər təhsil ocaqlarında və elmi-tədqiqat institutlarında namizədlik

dissertasiyası müdafiə edən BDU-nun əməkdaşları

Kimya  fakültəsi üzrə:

1.M.H.Allahverdiyeva «Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələrin kimyası» ETL-in elmi işçisi (02.00.13-Neft kimyası ixtisası üzrə, AMEA-nın Neft-kimya Prosesləri İnstitutunda)

2.G.M.Mehdiyeva - «Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələrin kimyası» ETL-in elmi işçisi (02.00.13-Neft kimyası ixtisası üzrə, AMEA-nın Neft-kimya Prosesləri İnstitutunda)

3.R.E.Məmmədova – “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının baş laborantı (02.00.16– Kompozision materialların kimyası və texnologiyası, AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunda)

Biologiya  fakültəsi üzrə:

4.L.A.Hüseynova–“Mikrobiologiya” kafedrasının baş laborantı (03.00.07-mikrobiologiya ixtisası üzrə, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunda)

5. V.S.Baxşıyev–“Botanika” kafedrasının baş laborantı (03.00.05 – Botanika ixtisası üzrə, AMEA-nın Botanika İnstitutunda)

6. E.B.İsayeva–“Fiziologiya” kafedrasının laborantı (03.00.13–Fiziologiya ixtisası üzrə, AMEA-nin Fiziologiya İnstitutunda)

Cografiya  fakültəsi üzrə:

7.L.Ə.Bayramova–“Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə” kafedrasının baş müəllimi  (05.07.12-Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar ixtisası üzrə, AR Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Milli Aerokosmik Agentliyində )

Fizika Problemləri ETİ üzrə:

8. S.Z.İmaməliyeva–Fizika Problemləri ETİ, Bioloji sistemlər fizikası şöbəsinin baş laborantı (02.00.01–Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə, AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunda)

9. L.K.Abdullayeva- Fizika Problemləri ETİ, Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin k.e.i. (05.27.01–Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika ixtisası üzrə, Milli Aviasiya Akademiyasında)

Hüquq  fakültəsi üzrə:

10. L.H.Ələsgərova–Mülku proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının 0,5 şt. müəllimi (12.00.05- əmək hüququ; sosial təminat hüququ ixtisası üzrə, Milli Aviasiya Akademiyasında)

Beynəlxalq münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq  fakültəsi üzrə:

11. C.M.Hacıyev–Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müəllimi (12.00.10-Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə, AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında)

 

Bookmark and Share