Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2013-cü ildə alınmış
PATENTLƏR

Patentin dövlət qeydiyyat

nömrəsi

Patentin adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1.

İ 2013 0058

 

Poladın turş mühitdə korroziyasına qarşı ingibitor

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri;

2. K.e.d. Əliyev İsmayıl Əhmədəli o. “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi “ kafedrasının müdiri,profes.;

3.  K.e.n. Xəlilova Florida İsmayıl q.

Kimya fakültəsi “Neft kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” ETL-nin  k.e.i.;

 

2.

İ 2013 0059

 

Sürtkü kompozisiyası

1. K.e.d. Bayramov Musa Rza o.

Kimya fakültəsi “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasının müdiri;

2. K.e.n.Ağayeva Mahirə Aybala q.

Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin b.e.i.;

3. K.e.n.Muradov Mustafa Bayram o. NANO ETM,  müdir müavini, ap.e.i;

4. K.e.n.Mehdiyeva Günay Müzakir q.

Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin e.iş.

3.

İ 2013 0061

 

1-Allil-6-morfolilmetil-fenolxlorid sulfat reduksiyaedici bakteriyaların artımının qarşısını almaq üçün  reogent kimi

1. Akad.Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. -Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri;

2. K.e.d. Bayramov Musa Rza o. Kimya fakültəsi “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasının müdiri;

3. k.e.n.Mehdiyeva Günay Müzakir q. Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin e.iş.

4. K.e.n.Əliyeva Sevil Qaçay q. Kimya fakültəsi  “Zərif üzvi sintez” ETL-in b.e.iş.

 

4.

İ20130062

Uranil ionlarının sulu məhlullardan ayrılması üçün sorbent

1. Akad.Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. Kimya fakültəsi “ Üzvi kimya” kafedrasının müdiri;

2. K.e.d.Bayramov Musa Rza o. Kimya fakültəsi “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasının müdiri;

3. K.ü.f.d.Allahverdiyeva Məhin Habil q. -Kimya fakültəsi “Alkenillfenollar kimyası” ETL-nin  e.i.;

4. K.e.n.Ağayeva Mahirə Aybala q.  Kimya fakültəsi  “Alkenilfenollar kimyası”

ETL-nin b.e.i.;

5. K.e.d.Məmmədov İbrahim Qərib o. Kimya fakültəsi “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin a.e.i.;

6. K.e.n. Bayramova Gülnarə Musa q. Kimya fakültəsi“Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasının müəllimi.

 

5.

İ20130060

Alüminium və onun əsasındakı xəlitələrdən olan detalların səthinin xromatlaşdırılması üsulu

1. Akad.Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. Kimya fakültəsi ” Üzvi kimya” kafedrasının müdiri;

2. Allazov Мahmud Rüstəm o. Kimya fakültəsi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL müdiri;

6.

İ 2013 0064

Stearilamid β-alkenil kəhrəba turşusunun tetraetanoldiomidin qarışığı poladın korroziyasına qarşı inqibitor kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri;

2. K.e.d. Əliyev İsmayıl Əhmədəli o. “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi “ kafedrasının müdiri,

profes.;

3. K.e.n.Xəlilova Florida İsmayıl q. Kimya fakültəsi “Neft kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” ETL-nin  k.e.i.

 

7.

İ 2013 0065

Allilfosfonatın diallil  efiri motor yağlarına oksidləşmə və korro-ziyaya qarşı aşqar kimi

1.K.e.d. İsmayılov Valeh Mehralı o. Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru;

2. K.e.n. İsmayılov Zakir İslam o. Kimya fakültəsi“Qeyri üzvi materialşünaslıq” ETL-in b.e.iş.;

3.K.e.n. Qasımov Rakif Atakişi o. “Üzvi kimya” kafedrasının” kafedrasının tədr.ü. lab.müdiri;

4. K.e.n.Məmmədov İskəndər Əlirza o. Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının dosenti;

5. K.e.n.Tinavasova Minə Məhəmməd q. Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının baş müəlllimi;

6. K.e.d.Yusubov Niftalı Nadir o. Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının professoru.

 

8.

İ 2013 0067

Aşağıtemperaturlu termoelektrik material

1. K.e.d.Sadıqov Fuad Mikayıl o. Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru;

2. K.e.d.İlyaslı Teymur Məmməd o. Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müdiri, prof.

3. K.e.n. İsmayılov Zakir İslam o. Kimya fakültəsi“Qeyri üzvi materialşünaslıq” ETL-in b.e.iş.;

4. K.e.n.Hüseynova Humay Ələsgər q. Kimya fakültəsi “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dosenti.

 

9.

İ 2013 0063

 

Bir və ikiləpəli bitki toxumlarının cücərmə aktivliyinin artırılma üsulu

1.K.e.d. Qasımov Nemət Abbasəli o.Biologiya fakültəsi ”Bitkiu fiziologiyası” kaf müdiri, prof.

10.

İ 2013 0051

 

Candida kefir BD2 maya göbələk-lərinin xassələrinin bərpası üsulu

1.B.e.d.Qənbərov Xudaverdi Qənbər o. Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kafedrasının müdiri, prof.

2.B.e.n. Əbdülhəmidova Samirə Məzahir q. Biologiya fakültəsi “Mikrobiologiya” kafedrasının müəllimi.

 

11.

İ 2013 0066

 

Seolit katalizatoru üzərində naftalin sırası ketonların alınma üsulu

1.K.e.d.Hacıyev Meyvəddin Mahmud o. Kimya fakültəsi “Neft kimyası və kimya texnologiyası”  kafedrasının professoru.

2.K.e.n.Əhmədova Nərgiz Firudin q.Kimya fakültəsi “Metal kompleks katalizatorları” ETL-in  e.iş.;

3.K.e.d.Məmmədov Sabit Eyyub o. Kimya fakültəsi “Metal kompleks katalizatorları” ETL-in baş e.iş.

 

12.

İ 2012 0109

 

Qapalı şəraitdə yetişdirilən yumurtalıq toyuq cinslərində cinsi fəallığın artırıl-ması üsulu

B.e.n.Musayev Avtandil Musa o. Biologiya fakültəsi “Biostimulyatorlar” ETL-in b.e.iş.;

B.e.n.Məmmədova Günay Yusif q. Biologiya fakültəsi “İnsan və heyvan fiziologiyası”  kafedrasının baş laborantı;

B.e.d.Sadıqova Nərminə Abel q.Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi “Bioekologiya” kafedrasının müdiri, prof.;

K.e.d. Əliyev Əli Həsən o. Biologiya fakültəsi ”İnsan və heyvam fiziologiyası kafedrasının müdiri, professoru.

Bundan əlavə olaraq BDU əməkdaşları bütün ölkələrdədə tanınan ABŞ patentini almışlar

 

US 2013/0284968

Porous magnetic sorbent

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o Kimya fakültəsi “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri;

2.Əzizov Əbdülsəid Əbdülhəmid o. Kimya fakültəsi, “Üzvi kimya” kafedr. professoru

3. Alosmanov Rasim Mirəli o. Kimya fakültəsi  “Yüksək molekullu birləşmələr” kafedr.  dosenti

4. Bunyad-zadə İradə Aydın q. Kimya fakültəsi “Metalkompleks katalizatorlar” ETL-in Elmi işçi

5. Əhmədov Vagif Mirəli o. AMEA

 

Bookmark and Share