Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2014-cü ildə alınmış
PATENTLƏR

Patentin dövlət qeydiyyat

nömrəsi

Patentin adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1.

İ 2014 0039

 

Tiosetamid ilə modifikasiya olunmuş fəza quruluşlu malein anhidridinin stirolla sopolime-rinin monoimidi palladium (II)-un sorbenti kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2. Akad.Əliyeva Rəfiqə Əlirza q  Kimya fakültəsi “Analitik kimya” kaf. profes., “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-nin müdiri;

3. K.e.n.Həmidov Sahil Zahid o.

Kimya fak.“Analitik kimya” kaf. müəllimi;

4. K.e.d.Çıraqov Famil Musa o.

Kimya fak. ”Analitik kimya” kaf. müdiri, prof.;

 

2.

İ 2014 0040

 

2-Di (alkoksi-karbonilmetiltio) metifuranlar sürtgü yağlarına korroziyaya qarşı aşqar  kimi

1. Əsədova Pakizə Həbib q.

Kimya fak.  “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. baş laborant;

2. Hüseynov Qasım Zülfəli o. “.“Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. prof.

3.

İ 2014 0041

 

Asfalt-qətran-parafin şükməsinin qarşısıçıç alınması üçün kompozisiya

1. G.-m.e.n.Kuliyev Abdulla Dünyamalı o. Kimya fak. ”Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” ETL-in müdiri;

2. K.e.d.Əzizov Əbdülsəid Əbdülhəmid o. Kimya fak. “Yüksəkmolekullu birləşmələr” kaf. prof.;

3. Hacıyev Adil Xanoğlan o. Kimya fak.

”Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” ETL-in ap.e.iş.,0,5 şt.;

4. Salehov Simran Əzbər o. Kimya fak.”Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi” ETL-in b.e.iş., 0,5 şt.

4.

İ20140042

Dəmir tozunun alınması üsulu

K.e.n.Həsənov Eldar Şirin o.

Elmi-Tədqiqat Hissəsi, apar. elmi işçi.

5.

İ20140043

İonkeçirici şüşə

1. K.e.d.İlyaslı Teymur Məmməd o. Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf.  müdiri, prof.;

2. K.e.n. İsmayılov Zakir İslam o. Kimya fak.“Qeyri üzvi materialşünaslıq” ETL-in b.e.iş.;

3. K.e.n.Abbasova Rəna Fridun q. Kimya fak.”Ümumi və qeyri-üzvi kimya”kaf., dosent əvəzi.

6.

İ 2014 0044

2-Propenil-6-piperidinometilfenolun stirolla ikilisopolimeri polistirola antioksidant kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2. K.e.d. Bayramov Musa Rza o. Kimya fak.  “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. müdiri;

3. K.e.n.Mehdiyeva Günay Müzakir q. Kimya fak. “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin e.iş.


4. K.e.n.Ağayeva Mahirə Aybala q.   Kimya fak.Kimya fak. “Alkenilfenollar kimyası” ETL-nin b.e.i.;

5. K.e.n.Əliyeva Sevil Qaçay q. Kimya fak.  “Zərif üzvi sintez” ETL-in b.e.iş.

7.

İ 2014 0045

Elektron seli yaradan qurğu

1.F.r.e.n. Lebedeva Nelli Nikolayevna “Fizika Problemləri ETİ, “Yarımkeçiricilər fizikası” şöb. a.e.iş.,

2. F.r.e.n. Orbux Vladimir İsakoviç, “Fizika Problemləri ETİ, “Yarımkeçiricilər fizikası” şöb. e.iş.,

3. F.r.e.n.Axundov Çingiz Qəni o. “Fizika Problemləri ETİ, “Yarımkeçiricilər fizikası” şöb. b.e.iş.,

4. Bobrova Yevgeniya Yuryevna “Fizika Problemləri ETİ, “Yarımkeçiricilər fizikası” şöb. mühənd.,

8.

İ 2014 0046

N-asetil-N-üçlübutil karbamid reaktiv yanacaqlarına antimikrob aşqar kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak.  “Üzvi kimya” kaf.  müdiri;

2. K.e.d.Qurbanova Məlahət Müsrət q. Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. profes.;

3. K.e.d.Bayramov Musa Rza o. Kimya fak.“Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. müdiri;

4. K.e.d. Allahverdiyev Mirzə Ələkbər o., Kimya fak.  “Üzvi kimya” kaf.profes.

 

Bookmark and Share