Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2015-ci ildə alınmış 
PATENTLƏR

Patentin dövlət qeydiyyat

nömrəsi

Patentin adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1.

İ 2015 0034

 

2-(2-hidroksil-3-dietilaminopropil)-1,3,5-trimetil ben zol poladın turşu korroziyasının ingibitoru kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2. K.e.d.Əliyev İsmayıl Əhmədəli o. Kimya fak.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyiı” kaf. müdiri

3. k.e.n.Həsənov Eldar Şirin o.Elmi-Tədqiqat Hissəsi, ap. el. iş.

2.

İ 2015 0035

 

6-hidroksimetil-1,4,5,8-diendome-tilen-A2,5-hekso-hidronaftalin po-ladın tutşu korro-ziyasının ingibi toru kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri

2. k.e.d.Əliyev İsmayıl Əhmədəli o. Kimya fak.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyiı” kaf. müdiri

3. T.e.n. Həsənov Eldar Şirin o.Elmi-Tədqiqat Hissəsi, ap. el. işçi

3.

 

İ 2015 0036

 

Benzol və p-ksilol qarışığının alınma üsulu

 

1. K.ü.f.d.İsmayılova Sevda Baba q.Kimya fak., “Metalkompleks katalizatorları” ETL-i, e.iş.

2. K.e.d.Məmmədov Sabit Eyyub o.Kimya fak. “Fiziki və kolloid kimya”  kaf. prof.

3. K.ü.f.d.Əhmədova Nərgiz Fridun q. Kimya fak. “Metalkompleks katalizatorları” ETL-i, e.iş.

4.

İ 2015 0060

 

2-Hidroksil-3pro penilbenzilmorfolinium xlorid sulfa

treduksiyaedici bakteriyaların inki

şafının qarşısını alan biosid və korroziya inhibito ru kimi

1. Akad. Məhərrəmov Abel  Məmmədəli o.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri

2. K.e.d. Bayramov Musa Rza o. Kimya fak.  “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. müdiri


3. K.e.n.Ağayeva Mahirə Aybala q.  Kimya fak.Kimya fak. “Alkenilfenollar kimyası” ETL-in b.e.i.;

4. K.e.n.Mehdiyeva Günay Müzakir q. Kimya fak.“Alkenilfenollar kimyası”ETL, e.iş.

5.

İ20150061

 

Neftlə çirklənmiş torpağın təmizlən məsi üçün bio preparat

1. B.ü.f.d.Babayeva İradə Tağı q.Biologiya fak. “Mikrobiologiya” kaf., müəll. 0.5 şt.

2. T.e.n.Həsənov Eldar Şirin o.Elmi-Tədqiqat Hissəsi, ap. el. işçi.

6.

İ20140079

 

Xalkogenidli şüşə

1. K.e.d.Sadıqov Fuad Mikayıl o. Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf.  prof.;

2. K.e.d. İlyaslı Teymur Məmməd o. Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf.  müdiri, prof.;

3. K.e.n. İsmayılov Zakir İslam o. Kimya fak.“Qeyri üzvi materialşünaslıq” ETL-in b.e.iş.;

3.Nəsibova Lalə Elgiz q. Kimya fak. “Kimyanın tədrisi metodikası “ kaf. b.lab.

Bookmark and Share