Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2012-ci ildə alınmış    
PATENTLƏR

N

 

Patentin nömrəsi

Müəlliflər

Patentin adı

Kafedra və ya ETL-in

adı

 

1.

İ20120076

Heydərov B.Ə.

Yüksək təmizlikli qallium sulfidlərinin alınması üsulu

 

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası

 

2.

İ20120080

Məhərrəmov A.M.

Qurbanov M.M.

Zamanova A.V.

Allahverdiyev M.Ə.

Əliyev İ.Ə.

Fərzəliyev V.M.

5-Etoksikarbonil-6-metil-4-fenil-3,4-dihidropirimidin-2(III)-on antimikrob preparat kimi

 

Üzvi kimya kafedrası

 

 

3.

İ.20120081

Məhərrəmov A.M.

Sadıxova N.D.

Qurbanov M.M.

Nəsibova B.E.

Allahverdiyev M.Ə

2-Vinil-2,3-dihidrofuro-6,6-dimetilsikloheksenon-4 antimikrob preparat kimi

 

Üzvi kimya kafedrası

 

 

4.

İ20120082

Məmmədov E.Ə.

Qızıldaşıyan konqlomeratların sınanma üsulu

 

Geologiya fakültəsi “Qızıl səpinti yataqlarının proqnozu, axtarışı və qiymətlən-dirilməsi” ETL

 

5.

İ20120083

Məhərrəmov A.M.

Bayramov M.R.,

Cavadova O.N.,

Ağayeva M.A.,

Cavadov M.Ə.,

Məmmədov İ.Q.,

Həsənova S.A.

2-(2-Tiobenzilpropil)fenol və 2-(3-tiobenzilpropil)fenol izomer qarışığının törəmələri sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

 

 

6.

İ20120084

Məhərrəmov A.M.

Allahverdiyev M.Ə.

Hüseynova A.T.

Əliyeva K.İ.

Rəsulova X.N.

1,2-Epitio-3-xlorpropanın alınma üsulu

 

Üzvi kimya kafedrası

 

 

7.

İ20120085

Məhərrəmov A.M.

Bayramov M.R.,

Əliyev İ.Ə.

Ağayeva M.A.,

Allahverdiyev M.Ə.

Məmmədov İ.Q.,

Malein anhidridi, stirol və di(4-izopropenilfenoksi)-C1 –C4 alkanların üçlü sopolimerləri ağır metalların suda məhlullardan ayrılmasında sorbent kimi

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

 

 

8.

İ20120086

Məhərrəmov A.M.

Əliyev İ.Ə.

Xəlilova F.İ.

Poladın sulfat turşusu korroziyasının ingibitoru

-

Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi ETL

 

9.

İ20120087

Əliyeva R.Ə.

Hacıyeva S.R.

Bəhmənova F.N.

Həmidov S.Z.

Çıraqov F.M.

P-aminsalisil turşusu ilə modifikasiya olunmuş malein anhidridinin stirolla sopolimerinin monoimidi uran (VI)-nın sorbenti kimi

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL

 

10

İ20120109

 

Musayev A. M.

Məmmədova G.Y.

Sadıqova N. A.

Əliyev Ə. H.

Qapalı şəraitdə yetişdirilən yumurtalıq toyuq cinslərində cinsi fəallığın artırılması üsulu

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, Bioloji ekologiya kafedrası

 

11

AVROASIYA  № 016136

Məhərrəmov A.M., Bayramov  Q.M.

İmaməliyev A.R.

 

“Elektrooptik qurğular üçün kolloid-maye kristallı kompozit”

Kimya fak., Fizika Probl.ETİ

 

12

Avropa

WO 2012/174616A1

Məhərrəmov A.M., Əzizov Ə.Ə.,

Sadıqova N.A., Əliyev Ə.H.

Məsaməli maqnit sorbent

Kimya fakültəsi, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi.

 

Bookmark and Share