Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2017-ci ildə alınmış P A T E N T L Ə R

 

Patentin döv

lət qeydiyyat

nömrəsi

Patentin adı

İxtiranın BDU-da işləyən müəllifləri

1.

İ 2017 0001

 

 

 

 

2-propenilfenolun malein anhidridi  ilə birgə oliqomeri epoksid qətranlarının tikici agenti kimi

1.Akad. Məhərrəmov A.M.  Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2.Prof. Bayramov M.R Kimya fak.  “Neft kimyası/kimya texn” kaf. müd.;

3.K.e.n.Ağayeva M.A. Kimya fak. “Alkenilfenollar kimyası” ETL-i,b.e.i.;

4.K.e.d.Məmmədovİ.Q.Kimya fak. “Neft kimyası/kimya texn.” kaf. prof;

5.Əzimova N.V.Kimya fak.“Neft myası/kimya texnol” kaf. b.lab.;

6.K.e.n.Əliyeva S.Q.Kimya fak.  “Zərif üzvi sintez” ETL-i, b.e.iş.

2.

İ 2017 0038

Sürtkü yağlarına antioksidləşdirici aşq1arın alınma üsulu

1.Prof. Bayramov M.R. Kimya fak.  “Neft kimyası/kimya texn. kaf. müdiri;

2.Cavadova Z.M.-Kimya fak. “Alke-nilfenollar” ETL-i, lab.

3.K.e.d.Məmmədov S.E.- Kimya fak. “Metalkomples kataliz” ETL müdiri;

4.Cavadov M.Ə.-Kimya fak. “Alke-nilfenollar kimyası” ETL-i, ap.e.iş.

5.K.e.n.Əliyeva S.Q.Kimya fak.  “Zərif üzvi sintez” ETL-i, b.e.iş.

3.

İ 2017 0039

Benzoil-asetilinedin-3-amino-propanol sürtkü yağlarına antimikrob  aşqar kimi

1.Rəhimova A.R.-Kimya fak.“Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-i, e.iş

2.İsmayılov Z.İ.-Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf. dos.

3.Prof.İlyaslı T.M.-Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf. müdiri

4.

İ 2017 0053

Bi2S3 əsasında aşağı temperaturlu termoelektrik material

1. Prof.İlyaslı T.M.- Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf. müdiri

2.Qənbərova G.T.Kimya fak“Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf.lab.

3.Sadıqov F.M.-Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf. prof.

4.İsmayılov Z.İ- Kimya fak. “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf. dos.

5.

İ 2017 0027

(2-tio-3,4-dihidro-2H-benzo(e) (1,3)oksazin-4 il) tiokarbomid antimikrob preparatı kimi

1.Akad. Məhərrəmov A.M.-Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2.Prof.Qurbanova M.M.-Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. prof.

3. Hüseynov E.Z.-Kimya fak. ”Zərif üzvi sintez”ETL,k.e.iş.,

4.Prof.Qurbanov A.V.-Kimya fak. “Zərif üzvi sintez” ETL-i, a.e.işç.,"

6.

İ 2017 0028

4-10-Dihidroksifenil-1,3,7-9- tet-raazospiro(5,5) undekan-2-8-dion antimikrob preparat kimi

1.Akad.Məhərrəmov A.M.-Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2.Qurbanova Məlahət Müsrət q.-Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. prof.

3.Səfərova  A.Ş.- Kimya fak. ”Zərif üzvi sintez”ETL-i, k.e.iş.,

4.QədirovaE.M.-Ekologiya /torpaqş. fak. “Ekoloji kimya” kaf. dos.

 

7.

İ 2017 0059

Tris-(2,4-bis(trixlormetil)-1,3,5-triazopentadienato Mn(III) kompleksi antimikrob vasitə kimi

1.Akad.Məhərrəmov A.M.Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf. müdiri;

2.Prof.Qənbərov X.Q.-Biolog.fak. “Mikrobiologiya “ kaf. müdiri

3.Şıxəliyev N.Q.Kim. fak. “Üzvi kimya”kaf. prof.,”

4.İsrayılova A.Ə- Biolog. fak. “Mikrobiologiya “ kaf.

 

Bookmark and Share