Search

Axtarış

BDU–NUN UNİVERSİTETDAXİLİ “50+50” QRANT PROQRAMININ QALİBLƏRİ

(2018-2019-cu illər)

Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı üzrə adları aşağıda göstərilən 31 nəfər professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 16 nəfər gənc (35 yaşadək) professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 17 nəfər  dissertant, doktorant  və magistranta, 11 nəfər tələbəyə  2018-cı ilin oktyabr ayının 1-dən 2019-cu  ilin  iyun ayının 30-dək  9  ay müddətinə fərdi qrantlar ayrılmışdır ( Rektorun,01.10.2018-cı il tarixli 2/486 saylı əmri):

:

PROFESSOR-MÜƏLLIM  HEYƏTI  (ƏMƏKDAŞLAR):

 

1.

Qasımov Telman Benser  oğlu

Mexanika-riyaziyyat fak. “Funk.nəzəriyyəsi və funksional analiz” .kaf., dos.” İnteqral sərhəd şərtləri ilə verilən bir diferensial operatorun spektral xassələrinin tədqiqi “

mövzusunda layihəsinə görə;

2.

Mirzəyev Fərhad Əlif  oğlu

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fak. t.e.n. dos.   “İqtisadi kibernetika” kaf. müd. “Azərbaycanda əmək bazarında işsizliyin səviyyəsinin ekonometrik qiymətləndi

rilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

3.

Əhmədov Azər İnşalla  oğlu

Fizika fak. “Nəzəri fizika” kaf., dos.”Kleyn-Fok-Qordon, Dirak və Duffin-Kemmer-Petiau tənıiklərinin bəzi siferik simmetrik potesiallar üçün adi və supersimmetrik kvant mexanikasında analitik həlləri“ mövzusunda layihəsinə görə;

4.

Eyvazova Qönçə Malik qızı

Nano Araşdırmalar Mərkəzi, a. e. i.” CdZnS əsasında nanomaterialların alınması və  op-

tik  xassələri “mövzusunda layihəsinə görə;

5.

Hüseynov Əli Həsən  oğlu

Fizika fak “Yarımkeçiricilər fizikası” kaf. prof.  “Nanometr qalınlıqlı GaS 2D krista-

lında lüminessensiya“ mövzusunda layihəsinə görə;

6.

Əzizov Abdulsəid Əbdülhəmid  oğlu

Kimya fak., dekan, k.e.d., prof. “BDU-da təhsildə keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində daxili institusional və proqram akkreditasiyalarının (auditin) təşkili ekspertlərinin hazırlanması” mövzusunda layihəsinə görə;

7.

Nağıyev Farid Nadir  oğlu

Kimya fak. “Zə­­rif Üzvi Sintez” ETL, a/i. k.ü.f.d. “Benzilidenmalononitrillər əsasında əvəzlənmiş imidazopiridin törəmələrinin sintezi, NMR analizi, rentgen-quruluş analizi və antimikrob xassələrinin tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

8.

Xəlilov Əli Nəriman oğlu

Kimya fak. “Zərif Üzvi Sintez” ETL. b.e.i ., k.ü.f.d. “2-İmino-5-feniltiazolidin-3-amin törəmələrinin sintezi və antimikrob xassələ-rinin tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

9.

Rzayeva İlahə Adil qızı

Biologiya fak. “Biostimulyator” ETL-in b.e.iş., Biol.ü.f.d. “Zəfəran ekstraktını   ionlaşdırıcı şualanmalar zamanı herpatoprotektor və antioksidant xüsusiyyətlərinin tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

10.

Şəfiyeva (Əbdülhəmidova) Samirə Məzahir qızı

Biologiya fak. “Mikrobiologiya” kaf., b.ü.f.d. müəll. “Nanohissəciklər əmələ gətirmə xassəsinə malik budaqlanan bakteriyaların kulturalar kolleksiyasında uzun müddət saxlanma üsulunu öyrənilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

11.

Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil oğlu

Biologiya fak. “Biofizika və molek.biol” kaf, f.r.e.d., prof. “Biosistemlərdə nanofazalı hissəciklərin generasiyasında biominerallaş

ma hadisəsi” mövzusunda layihəsinə görə;

12.

Mansurov Mamoy İbrahim oğlu

Geologiya fak. “Faydalı qazıntılar” kaf.  g.-m.e.n., dos. “Qoşqarçay filiz-maqmatik  sisteminin geoloji-genetik modeli” mövzusunda layihəsinə görə;

13.

Nəbiyev Əlpaşa Əlibəy oğlu

Coğrafiya fak. “Fiziki coğrafiya” kaf., baş müəllim “Milli iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafı üçün təbii şəraitin rəqəmsal coğrafi ekspertiza xəritələrinin tərtibi (Azərbaycan nümunəsində)“ mövzusunda layihəsinə görə;

14.

Mehbalıyev Mehman Möhübbət oğlu

Coğrafiya fak. “Geodeziya və Kartoqrafiya” kaf., dos. “GİS texnologiyasının tətbiqi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoturizm xəritəsinin tərtibi“ mövzusunda layihəsinə görə;

15.

Bəhmənova Fidan Nəriman qızı

Ekologiya və torpaqşünas. fak “Ekol.kim. və ətraf mühitin mühaf.” ETL-in e.iş, k.e.ü.f.d. “Toriumun (IV) sorbsion-spektrifotometrik təyinat metodikalarının işlənməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

16.

Əbilova Ülviyyə Mürşüd qızı

Ekologiya və torpaqşünas. fak. “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-in e.iş., k..ü.f.d. “Filizlərdə, tullantılı katalizatorlarda platin və palladium ionlarının  qatılaşdırılması metodikalarının işlənməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

17.

Əlizadə Fikrət Firuz oğlu

Filologiya fak. “Azərbaycan dilçiliyi” kaf. dos. “Dünya dillərində morfosemantik bağlılıq (ulu dilin izi ilə)” mövzusunda layihəsinə görə;

18.

Əliyev Əmir İbrahim oğlu

Hüquq fak.“İnsan hüquqları və infor.hüququ üzrə YUNESKO” kaf.müdiri, prof. “Müasir dövrdə insan hüquqları və informasiya hüququnun qarşılıqlı inkişaf tendensiyaları” mövzusunda layihəsinə görə;

19.

Məmmədova Arzu Əşrəf qızı

Tarix fak. “Azərbaycan tarixi (təbiət elm. üzrə)” kaf, t.ü.f.d., dos. əv. “Azərbaycan xalqının mənşəyi” fənninin tədrisi Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 100 illik tarixi boyu aparılan tarixi tədqiqatların nəticəsi kimi” mövzusunda layihəsinə görə;

20.

İbrahimov  Əlimusa Gülmusa  oğlu

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fak.  “Beynəlxalq münasibətlər” kaf., dos.əvəzi “Terrorizm və antiterror fəaliyyəti (dərs vəsaiti)” mövzusunda  layihəsinə  görə;

21.

Məmmədova Rəna Oktaedr qızı

Sosial elmlər və psixologiya fak. “Sosial iş”  kaf.,fəls.ü.f.dok.,dos.“Azərbaycanda sağlam

lıq imkanları məhdud  olan şəxslərlə sosial işin təşkilində dövlət strukturlarının rolu” mövzusunda layihəsinə görə;

22.

Əzimova Aygün Qubat qızı

Jurnalistika fak. “Mətbuat tarixi” kaf. f.ü.f.d., dos.əv. “Müstəqillik dövrü Azərbaycan jurnalistikası” mövzusunda layihəsinə görə;

23.

Zeynalova Aytəkin Əli qızı

Jurnalistika fak. dekan müav., s.e.ü.f.d., dos.əv. “Diplomatik konsul xidməti və protokol” mövzusunda layihəsinə görə;

24.

Xələfova Sevda Abasqulu qızı

Kitabxanaçılıq-informasiya fak.  “Kitabxana resurs. və informasiya axtarış sistemləri” kaf.,  dos. “Virtual mühitdə kitabxanaların komplektləşdirilməsi problemləri” mövzusunda layihəsinə görə;

25.

Pənahov Etibar Sədi oğlu

Tətb.Riyaz. ETİ,  şöb.müd. “Iki spektrə görə sinqulyar Sturm-Liuvill operatoru üçün tərs məsələnin dayanıqlığı” mövzusunda layihəsinə görə;

26.

Cəfərov Rauf Qədir oğlu

Fizika Probl. ETİ, b.e.i. “Seyrək və sıx mühitdə plazma halları” mövzusunda layihəsinə görə;

27.

Ağayev Şahin Sabir oğlu

Fizika Probl. ETİ, a.e.i. “İki elektrik yükü daşıyan  və  aksiyal-vektor tetrakvarkların tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

28.

Dərvişov Namiq Hacıxəlil oğlu

Fizika Probl. ETİ, a.e.i.“Nanoməsaməli Si təbəqələrinin kimyəvi aşılama metodu ilə oksidləşdiricinin çatışmazlığı rejimində yüksəkomlu (111) orientasiyalı p-Si –dan alınma texnologiyasının işlənməsi və ona HNO3  təsirinin öyrənilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

29.

Bayramov Qəzənfər Müzəffər oğlu

Fizika Probl. ETİ, a.e.i. “Yeni maye kristal kompozitlərin alınması və öyrənilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

30.

Abdullayeva Ləman Kamal qızı

Fizika Probl. ETİ, b.e.i.“Mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsinə görə səthin qeyri-bircinsliyin metal-yarımkeçirici kontaktının xassələrinə təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;

GƏNC (35 YAŞINADƏK) PROFESSOR  MÜƏLLİM HEYƏTİ

1.

Nuriyeva Sevinc Qərib qızı

Fizika fak. “Radiasiya və onun ətraf mühitə təsiri” ETL, b.lab. “PP matrisdə ZnAgS nanohissəciklərinin formalaşması və tədqiqi”  mövzusunda layihəsinə görə;

2.

Hüseynli Səbinə Zahid qızı

Fizika fak. Nano Araşdırmalar  Mərkəzi, e. iş., k.ü.f.e.d. “Xərçəng xəstəliyinin diaqnostikasında və müalicəsində tətbiqi nəzərdə tutulan baikalin yüklənmiş maqnit nanohissəciklərin alınması”  mövzusunda layihəsinə görə;

3.

Hacıyeva Flora Vidadi qızı

Fizika fak. “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kaf. dos. “Ferromaqnit polimer nanokompozitlərdə lokal daxili anizotropiyanın onların xassələrinin formalaşmasında rolu” mövzusunda layihəsinə görə;

4.

Məlikov Elvin Yaşar oğlu

Kimya fak.“Yüksəkmol.birləş. kim.” kaf.0.5 şt müəl., “Metalkom.katal.” ETL 0,5 şt e.iş. “Malein anhidrinin birgəpolimerləri ilə karbon nanoboruların funksionallaşdırılması və alınan nanostrukturların betona mexaniki möhkəmlik verən əlavələr kimi tətbiqinin araşdırılması”  mövzusunda layihəsinə görə;

5.

Kərimova Ellada Sabir qızı

Kimya fak, tyutor “Ağır metal ionların fosfortərkibli sorbentin üzərində sorbsiya prosesinin  termodinamikanın və kinetikanın öyrənilməsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

6.

Balayeva Ofeliya Oqtay qızı

Kimya fak.  “Metalkompleks kataliz” ETL, e. iş., k.ü.f.d. “Laylı ikili hidroksidlər və butadien nitril kauçuku (LİH/BNK) əsasında alınmış yeni nanokompozitlərin xassələrinin araşdırılması və tətbiq sahələri” mövzusunda layihəsinə görə;

7.

Məmmədli Günel Hüseynağa qızı

Biologiya fak. tyutor “Bəzi şirəli meyvələrinantioksidant xassələrinin xarakteristikası”  mövzusunda layihəsinə görə;

8.

Orucov Polad Şəmistan oğlu

Coğrafiya fak.  “İqtisadi və sosial coğrafiya” kaf.müəll. “ Astara (Azərbaycan) nəqliyyat-logistika mərkəzinin formalaşmasinin müasir vəziyyəti və perspektiv inkişafi”  mövzusunda layihəsinə görə;

9.

Səmədova Aytən Aftandil qızı

Ekologiya və  torpaqşünaslıq fak. “Ekoloji kimya” kaf, b. lab, doktorant  “Neft-qaz kəmərləri ilə kəsişən çaylarda üzvi karbonun miqdarının təyininin monitorinqi”  mövzusunda layihəsinə görə;

10.

ƏliyevAqşin Rafiq oğlu

Filologiya fak.  “Dünya ədəbiyyatı” kaf, b. laborant, fil.ü.f.d “İngilis qadın yazıçıları” mövzusunda layihəsinə görə;

11.

Rəhimov Nişat İnqilab oğlu

Hüquq fak. “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ” kaf.müəllimi   “Beynəlxalq hüquqda və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində ərzaq təhlükəsizliyinin hüquqi təminatları: müqayisəli təhlil”  mövzusunda layihəsinə görə;

12.

Məmmədova Günay Səməd qızı

Jurnalistika fak.“Jurnalistika” ETL, elmi işçi “Azərbaycanda bölgə mətbuatının inkişaf perspektivləri” mövzusunda layihəsinə görə;

13.

Ağayeva Nigar İkram qızı

Jurnalistika fak., “Jurnalistika” ETL, 0,5 şt e.iş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rusdilli mətbuatda  satira” mövzusunda layihəsinə görə;

14.

Zərbaliyeva Esmira Mənaf qızı

Kitabxanaçılıq-informasiya fak., tyutor, “Kitabxa­naşü­naslıq” kafedrası, dissertant BDU-da müdafiə olunmuş  dissertasiyaların məlumat bazasının yaradılması”  mövzusunda layihəsinə görə;

15.

Namazov Atif Akif oğlu

TRETİ, k.e.i. “Qaz-lift prosesi zamanı quyudibində qaz-maye qarışığının yaranması məsələsində uyğun parametrlərin təyini üçün alqoritmin işlənməsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

16.

Hüseynova Nərmin Cəfər qızı

Fiz.Probl.ETİ k.e.iş.“CERN - in ALICE təcrübəsində Pb+Pb toqquşmalarının iki müxtəlif enerjidə analizi” mövzusunda layihəsinə görə;

III. DOKTORANT VƏ MAGİSTRANTLAR

1.

Əzizova Şəbnəm Natiq qızı

Mex- riyaz. fak. “Cəbr və həndəsə” kaf, I kurs mag. “Anti-Hermit metrikaları”  mövzusunda layihəsinə görə;

2.

Umudova Şirinbacı Ruxsad qızı

Tətbiqi riyaz fak.  magistrant,1 k., “Dərs cədvəllərinin elektronlaşdırılması və mübadiləsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

3.

Nəsibov İlyas Namaz  oğlu

Fizika fak. “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kaf, I  kurs magis. “CdxZn1-xS nanohissəciklərinin kationların birgə sorbsiyası vasitəsi ilə formalaşma mexanizminin öyrənilməsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

4.

Bayramova Günel Asəf qızı

Fizika fak. “Bərk cisimlər fizikası” kaf., I-ci kurs.mag.”Klassik və kvant nəzəriyyələrin-də “uzunömürlü” plazma hallarının təbiətinin tədqiqi”  mövzusunda layihəsinə görə;

5.

Eyyubova Esmira Cəlil qızı

Kimya fak “Analitik kimya” kaf.disser. “Dəmir (III)-ün qatılaşdırılması və bəzi β-diketon əsaslı üzvi reaktivlərlə təyini metodikasının işlənməsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

6.

Süleymanova Gülnar Tofiq  qızı

Kimya fak. “Üzvi kimya” kaf., III k. doktorant “Benzoy aldehidinin para-halogen əvəzli törələmələri əsasında dixlordiazabutadienlərin sintezində qeyri-kovalent əlaqələrin rolu”  mövzusunda layihəsinə görə;

7.

Əliyeva Solmaz Bəxtiyar qızı

Kimya fak. “YMB kimyası” kaf, III k. dokt. “Tullantı suyunun boyaq maddəsindən təmizlənməsi üçün yeni tip hibrid kompozit sorbentin sintezi və tədqiqi”  mövzusunda layihəsinə görə;

8.

Yüzbaşova Ülviyyə Ağa Həsən qızı

Geologiya fak. “Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya”, b.lab., II k. dokt. “Amfibolların mineroloji səciyyəsi (Daşkəsən intruziyası)”  mövzusunda layihəsinə görə;

9.

Məmmədli Aynur Allahqulu qızı

Coğrafiya fak. “İqtisadi və sosial coğrafiya” kaf, I k magistrant “Aran iqtisadi rayonunda baş verən daşqın hadisələrinin insan sağlamlığına və təsərrüfata təsiri”  mövzusunda layihəsinə görə;

10.

Abdulhüseynli Nərmin Allahverdi qızı

Filologiya fak., “Azərbaycan dilçiliyi” kaf., II kurs doktor. “Azərbaycan dilində keyfiyyət”  mövzusunda layihəsinə görə;

11.

Qurbanova Sahibə Adil qızı

Hüquq fak. “Cinayət hüququ və krimin.” kaf əyani, I k dokt “Dəniz mühitinin mühafizəsində beynəlxalq əməkdaşlığın rolu”  mövzusunda layihəsinə görə;

12.

QasımovaTürkan İlqar qızı

Tarix fak. “Qafqaz xalqları tarixi” kaf. laborantı, dissert. “Qafqazda etnik münaqişələrin həlli uğrunda Heydər Əliyevin fəliyyəti”  mövzusunda layihəsinə görə;

13.

İbadova Sevinc Tahir qızı

Tarix fakültəsi, “Slavyan ölkələri tarixi” kaf., II kurs mag. “Bakı Dövlət Universiteti foto-salnamələrdə”  mövzusunda layihəsinə görə;

14.

Xəlilova Kubə İlqar qızı

Beyn. münasib. və iqtisad. fak. “Dünya iqtisadiyyatı” kaf., magistr II kurs, rus bölməsi “Ölkənin xarici ticarət əlaqələrinin inkişafında iqtisadi diplomatiyanın rolu”  mövzusunda layihəsinə görə;

15.

Orucova Günel Azad qızı

Sosial elm və psixologiya fak. “Pedaqogika” kaf., disser.III kurs “Natamam ailələrdən olan şagirdlərin təlim-tərbiyəsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

16.

Həsənova Elmira Nizami qızı

Jurnalistika fak. “Mətbuat tarixi və ideoloji iş metod-rı” , III k  dokt.,”Cümhuriyyət dövrü söz və mətbuat azadlığının qorunması” mövzusunda layihəsinə görə;

17.

Mustafazadə Türkan Namiq qızı

Kitabx. Informasiya fak “Biblioqrafiyaşünaslıq” kaf.., magistrant, II k. “Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktorların elektron məlumat bazası”  mövzusunda layihəsinə görə;

IV.TƏLƏBƏLƏR

1.

Bağırov Süleyman Hafiz  oğlu

Mexanika –riyaziy. Fak IVkurs, RM0001S

SABAH “Rekkurent ardıcıllıqlar və  bəzi tətbiqlər”  mövzusunda layihəsinə görə;

2.

Abışova Aynurə Rafael qızı

Geologiya fak. III kurs, 091A “Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsində ekzogen-geoloji proseslərin intensivliyinin qiymətləndirilməsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

3.

Alməmmədli Günay Fəxrəddin qızı

Coğrafiya fak. 4 k. 1048qr. “İlisu dövlət təbiət qoruğunun təbii şəraitinin  geoinformasiya xəritə modelinin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə;

4.

Əliyev Əkbər Elşən oğlu

Hüquq fak.IV kurs, qrup:1450 “İntellektual birincilik”  mövzusunda layihəsinə görə;

5.

Kərimova Ayan Polad qızı

Tarix fak. IV kurs, qr.003Ti, ing.bölməsi “Bakı Dövlət Universitetitələbələrin gözü ilə” adlı ümumrespublika müsabiqəsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

6.

Muradov Fərid  Cavanşir oğlu

Beynəlx münasib və iqtisad. fak. IV kurs, 158-ci qrup “Qloballaşma şəraitində milli mədəniyyətin qorunması”  mövzusunda layihəsinə görə;

7.

Əhmədzadə  Elvin Elnur oğlu

Beynəlx münasib və iqtisad. fak. II kurs, 127-ci qrup “Xalqların öz müqəddaratını təyin etmək və ərazi bütövlüyü prinsipi kimi ziddiyyətli siyasi fenomenlərin toqquşması kontekstində Azərbaycan Respublikasıının xarici siyasətinin təşkili”   mövzusunda layihəsinə görə;

8.

Əzimova Şəms Rafiq qızı

Şərqşünaslıq fak .III kurs,qrup-1484 “Yapon dilində nəzakətli danışıq üslubu- Keiqo(警護) və müraciət formaları” mövzusunda layihəsinə görə;

9.

Əsgərov Elçin Allahverdi oğlu

Sosial elm və psixolog. fak. SABAH qrup.,  III k. P017S “Sosial-ictimai aktivliyin tələbələrin akademik göstəricilərinə təsiri problemi”   mövzusunda layihəsinə görə;

10.

Poladov David Adam oğlu

Sosial elm və psixolog. fak SABAH qrup.,  III k. P017S “Ali təhsil müəssisələrində özünüaktuallaşdırma problemi (uğur modeli kimi)” mövzusunda layihəsinə görə;

11.

Eminova Aytac Yalçın qızı

Kitabx. - informas. fak ., II kurs, qr.1684 “Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 100 ildə”  mövzusunda layihəsinə görə;

DAVAM EDİLƏN LAYİHƏLƏR

1.

İsmayılova Nigar

Nurəddin qızı

Kitabxanaçılıq-informasiya fak. “Kitabxanaşü­naslıq” kaf dosent əvəzi “Bakı Universitetinin Xəbərləri” jurnalının elektron versiyasının yaradılması və BDU-nun saytında yerləşdirilməsi (2016-2017-ci il üzrə)” mövzusunda layihəsinə görə;


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2016-2017-ci illər)

Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı üzrə adları aşağıda göstərilən 17 nəfər professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 10 nəfər gənc (35 yaşadək) professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 13 nəfər  dissertant, doktorant  və magistranta, 8 nəfər tələbəyə  2016-cı ilin oktyabr ayının 1-dən 2017-ci  ilin  iyun ayının 30-dək  9  ay müddətinə fərdi qrantlar ayrılmışdır ( Rektorun,18.10.2016-cı il tarixli 2/501 saylı əmri):

1. PROFESSOR-MÜƏLLİM  HEYƏTİ  (ƏMƏKDAŞLAR):

1. Əzizbəyov Elvin İbrahim o.Mexanika-riyaziyyat fak., “Hesablama riyaziyyatı” kaf. dos. “Bir sinif ikinci tərtib parabolik tənliklər üçün düz və tərs sərhəd məsələlərinin tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

2. Xankişiyev Zakir Fərman o. Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fak., “Riyazi fizika tənlikləri” kaf., dos, dekan müavini,” Yüklənmiş xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün bir məsələnin ədədi həll üsulu” mövzusunda layihəsinə görə;.

3.  Xəlilov Əli Nəriman o. Kimya fak., “Zərif Üzvi Sintez” ETL, b.e.i. “Tərkibində fəza çətinlikli fenol fraqmenti saxlayan xalkon törəmələrinin sintezi, rentgen-quruluş analizi və antimikrob xassələrinin tədqiqi“  mövzusunda layihəsinə görə;

4. Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil o. Biologiya fak.,”Biofizika və mol.biologiya” kaf.  prof. “Ekoloji çirklənməyə məruz qalmış ərazilərin tədqiqində yeni bioindikasiya sistemlərinin işlənib hazırlanması “  mövzusunda layihəsinə görə;

5. Məmmədov Musa Nəsib o. Geologiya fak., “Faydalı qazıntılar” kaf., prof. “Azərbaycan Respublikası ərazisi daxilində dəmir-titan filizləşməsində mezazoy maqmatizminin petroloji rolu“ mövzusunda layihəsinə görə;

6. Nəbiyev Əlpaşa Əlibəy o. Coğrafiya fak. “Fiziki coğrafiya” kaf., b.müəll.”Azərbaycanın qorunan təbii ərazilərinin biokütlə enerji resurslarının rəqəmsal kadastrının və geoinformasiya xəritə modelləırinin yaradılması“ mövzusunda layihəsinə görə;

7. Muradov Cavanşir Xankişi o. Filologiya fak “Ümumi dilçilik” kaf., dos.”Kompyuter terminologiyası“ mövzusunda layihəsinə görə;

8. Novruzova Gülzar Tofiq q. Tarix fak. “Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoq­rafiya” ETL-i, ap.e.iş. ”Rusiya Federasiyasıının Azərbaycan diasporası: tarixi demoqrafiya problemləri” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Məmmədzadə Nərgiz Sabir q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fak., “Beynəlxalq münasibətlər” kaf. dos. “Azərbaycanın xarici siyasətində ərazi amili“ mövzusunda layihəsinə görə;

10. Şamilova Hürü Siyasət q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fak., “İqtisadiyyat və ida­rə­­et­mə” kaf. dos. əv.”İnsan kapitalının formalaşması və inkişafının idarə olunmasının makroiqtisadi aspektləri “ mövzusunda layihəsinə görə;

11. Əliyeva Yaqut Nadir q. Sosial elmlər və psixologiya fak. “Sosiologiya” kaf., dos. “Yeniyetmə cinayətkarlığının öyrənilməsinin sosioloji, sosial-psixoloji və hüquqi aspektləri (Azərbaycan üzrə tədqiqat materialları əsasında)” mövzusunda layihəsinə görə;

12. Vəliyev Həmid Alı o. Jurnalistika fak., “Beynəlxalq jurnalistika” kaf. müdiri “Əkinçi” “Tayms” əlaqələri” mövzusunda layihəsinə görə;

13. Əliyev Vüqar Zifər o. Jurnalistika fak., “Jurnalistika” ETL-in müdiri, ap.e.iş. “İnformasiya Müharibəsi (nəzəri əsasları və praktik tövsiyyələr)” adlı monoqrafiyanın hazırlanması və nəşri” mövzusunda layihəsinə görə;

14. İsmayılov Nadir İslam o. Kitabxaçılıq-informasiya fak., “Biblioqrafiyaşünaslıq” kaf.müdiri “Multikultralizm elektron kitabxanası yaratmaq“ mövzusunda layihəsinə görə;

15. İsmayılzadə Nigar Qüdrət q. İlahiyyat fak., dekan müavini, “Dillər” kaf. dos.“XI-XIII əsr türk ədəbiyyatında ilahi eşq“ mövzusunda layihəsinə görə;

16. Ağamalıyeva Lətifə Fərzəli q. Tətbiqi Riyaziyat ETİ-si, “Məlumat hesablama sistemləri” şöb. kiç.e.iş.“Natamam informasiya şəraitində sintez məsələsinin tezlik oblastında yüksək dəqiqlikli həll  alqoritmlərinin qurulması” mövzusunda layihəsinə görə;

17. Səfərova Gülnarə Ərəstun q. Fizika Problemləri ETİ-si, “Nəzəri fizika” şöb., “Yüksək enerjilər fizikası” qr. b.e.iş “Üçqat və qarışıq kristallardan istifadə etməklə İQ diapazonun lazer şüası tezliyinin  çevrilməsi“ mövzusunda layihəsinə görə;

2. GƏNC (35 YAŞINADƏK) PROFESSOR  MÜƏLLİM HEYƏTİ

1. Hümbətov Şirxan Ərəstun o. Fizika fak., tyutoru “Müxtəlif ölçülü BaTiO3 nanohissəciklərinin smektik maye kristalda paylanmasından alınmış kompozitlərin faza keçidlərinə ölçü effektinin təsirinin sinxron termik analiz üsulu ilə öyrənilməsi“ mövzusunda layihəsinə görə;

2. Kərimova Ellada Sabir q. Kimya fak. tyutoru “DSSK markalı polimerin modifikasiyası və alınan sorbentin səthində mikroorqanizmlərin adsorbsiyası” mövzusunda layihəsinə görə;

3. Salayeva Samira Cəfər q. Biologiya fak., “Genetika və təkamül təlimi” kaf., müəll. “Azərbaycan mənşəli arpa nümunələrinin genetik strukturunun müxtəlif DNT və zülal markerləri əsasında öyrənilməsi və kəmiyyət əlamətlərinin assosiativ xəritələnməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

4. Əsədov Murad Elçin o.Tarix fak., “Dünya azəbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” ETL-in b. labor. “Qafqazda “Yeni Böyük Oyun”- Türkiyənin xarici siyasəti”  “mövzusunda layihəsinə görə;

5. Quliyeva Leyla Kərim q. Tədris elektron mərkəzi, tyutor. “Soyuq müharibə illərində Türkiyə və ABŞ münasibətlərinin araşdırılması“ mövzusunda layihəsinə görə;

6. Mirzəyev Samir Xalid o.“Jurnalistika” ETL-i, e. iş. “Azərbaycan mətbuatı və milli istiqlal məfkurəsinin formalaşması prosesi (1914 - may 1918) “ mövzusunda layihəsinə görə;

7. Məlikov Tərlan Paşa o. Şərqşünaslıq (tyutor) SABAH (koordinator)  “Ərəb dilində neologizmlər “ mövzusunda layihəsinə görə

8. Həsənova Aysel Vaqif q. Kitabxanaçılıq-informasiya fak., “Kitabxanaların kompüterləşdirilməsi” ETL-i, b.labor. “Heydər Əliyev və Azərbaycan” elmi  tammətnli biblioqrafik məlumatlar bazasının yaradılması(“Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyi əsasında)” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Hüseynova Nərmin Cəfər q. Fizika Problemləri ETİ-i, “Nəzəri fizika” şöb., “Yüksək enerjilər fizikası” qr., k.e.iş. “AdS/KXD-nin sərt və yumşaq divar modellərində aksial vektor mezon-nuklon qarşılıqlı təsir sabitlərinin və deytron üçün sərt divar modelində elektromaqnit form-faktorun təyini” mövzusunda layihəsinə görə;

3. DOKTORANT VƏ MAGİSTRANTLAR

1. Ramazanova Aysel Telman q. Mexanika-riyaziyyat fak.,“Diferensial və inteqral tənliklər” kaf., dissert., (Optimallaşdırma“ kaf. labor.) “Çubuğun əyilmə-burulma rəqsləri tənlikləri üçün optimal idarəetmə məsələləri” mövzusunda layihəsinə görə;

2. Şamilli Nuranə İlqar q. Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fak., “İnformasiya texnologiyaları” kaf., II-ci kurs magistr., “Komputer şəbəkələrində informasiyanın təhlükəsizliyi vasitələrinin təhlili” mövzusunda layihəsinə görə;

3. Novruzova Aygül Əkrəm q. Fİz.fak.”Nanomaterialların kimyavi fiz.” kaf. əyani doktorant, II kurs.” Polimerəsaslı PbS/cdS nanokompozitlərinin optik xassələrinin öyrənilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

4. Məmmədova Yeganə Vaqif q. Kimya fak. doktorantı, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kaf. lab., “2-Hid­rok­si-5-metilasetofenon əsasında funksionaləvəzli bir­ləş­mə­lərin sintezi və tədqiqi“ mövzusunda layihəsinə görə;

5. Hüseynov Elvin Vidadi o. Biologiya fak., “Biokimya və biotexnologiya” kaf., doktorant, (“İnsan və  heyvan fiziolog” kaf. b.lab) “Fotoperiodik amilin prenatal hipoksiya keçirmiş müxtəlif yaşlı dovşanların qanında bəzi hormonların dinamikasına təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;

6. Əmrahov  Nurlan Rəşid o. Biologiya fak., “Biokimya və Biotexnologiya kaf. 0,5 laborantı, doktorant “Abiotik stress faktorları ilə bağlı fitohormonların superoksiddismutaza fermentinin aktivlik dinamikasına təsirimövzusunda layihəsinə görə;

7. Əliyeva Turanə Məzahir q. Geologiya fak., “Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya”, II kurs magistrantı “Tülalar sahəsi metasomatitlərinin mineralogiyası” mövzusunda layihəsinə görə;

8. Əliyeva Günay Şahin q. Coğrafiya fak.  II kurs magistrantı  “Şəki-Zaqatala İCR-nun su ehtiyatlarından istifadənin geoinformasiya sistemi və regəmsal xəritəsinin hazırlanması“ mövzusunda layihəsinə görə;

9. Muradova Günay Hacımurad q. Ekologiya və torpaqşünaslıq fak, tyutor. “Ekoloji kimya” kaf. dissertantı,   “Tullantı sularının tərkibində olan nitrat ionunun bimetal nanohissəciklərlə təmizləmə metodikasının işlənib hazırlanması” mövzusunda layihəsinə görə;

10. Rzayev Ramin Nürəddin o.Hüquq fak., “Cinatət prosesi” kafedrası, doktorantı,Jurnalistika fak. Tədris studiyasında texnik“Cinayət Prosesində ittihamın dəyişdirilməsı: nəzəri və təcrübi məsələlər” mövzusunda layihəsinə görə;

11. Heydərov Əzim İsgəndər o. Tarix fak., “Qafqaz xalqları tarixi” kaf. əyani doktorantı, s/h müəllim “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında əməkdaşlıq” mövzusunda layihəsinə görə;

12. Isgəndərova Aytək Nizami q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fak. “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kaf., dissertant, 0,5 şt. müəllim “Beynəlxalq ərzaq böhranının aradan qaldırılmasında beynəlxalq təşkilatların rolu” mövzusunda layihəsinə görə;

13. Nəbiyeva Namiyə İntiqam q.  Kitabxanaçılıq-infor­masiya fak., “Biblioqrafiyaşünaslıq” kaf., dissertant, 0,5 labor “Azərbaycanın biblioqrafik informasiya resursunun  elektron katoloqunun yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə;

4.TƏLƏBƏLƏR

1. Məmmədov Ramazan Vüqar o. Geologiya fak,“ IV  k., 059A qr.  “Qoşa qızıl-kolçedan yatağının geoloji-genetik modelinin qurulması” mövzusunda layihəsinə görə;

2. Mahmudova Röya Anar q. Coğrafiya fak. IV k., 1018 qr. “Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağli  dənli bitkilərin məhsuldarliğinin klaster rayonlaşdirilmasi“ mövzusunda layihəsinə görə;

3. Əhlimanova Pikəxanım Oqtay q. Ekologiya və torpaqşünaslıq fak., III kurs, E019a qr. “Ətraf mühitin insana təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

4. Hüseynli Gülcənnət Rəsul q. Tarix fak, Regionşünaslıq, IV k. 050 qr. “Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin geosiyasi aspektləri” mövzusunda layihəsinə görə;

5. Gülmaliyeva Səfiyyə Aqil q. Tarix fak. IV Sabah, ” Səlahəddin Əyyubi haqqında tarixi məlumatlar mövzusunda layihəsinə görə;

6. Cəfərov Qaim Vüqar o. Sosial elmlər və psixologiya fak. IV-cü kurs 1628 qr.“Gənclərdə milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması yolları “ mövzusunda layihəsinə görə;

7. Əlisalamzadə Turqay Rahim o. Sosial elmlər və psixologiya fak., IV . 1618b qr. “Gənclər arasında hərbi biliklərin yayılmasında ümummilli lider H.Əliyevin rolu” mövzusunda layihəsinə görə;

8. Hәsәnov Elnur Babәk o. Kitabxanaçılıq-informasiya fak., IV, 1452 qr. “Azərbaycan kitabxanaşünaslığında multikulturalizm və mədəniyyətlərin dialoqu məsələləri: təhlili və sistemləşdirilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

5DAVAM EDİLƏN LAYİHƏLƏR

1. İsmayılova Nigar Nurəddin q. Kitabxanaçiliq-informasiya fakültəsi, “Kitabxanaşünaslıq kafedrasının baş müəllimi,“Bakı Universitetinin Xəbərləri” jurnalının elektron versiyasının  yaradılması və BDU-nun saytında yerləşdirilməsi (2016-2017-ci illər üzrə) “ mövzusunda layihəsinə görə;

BDU–nun UNİVERSİTETDAXİLİ “50+50” QRANT PROQRAMININ QALİBLƏRİ (2014-2015-ci illər)

Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı üzrə adları aşağıda göstərilən 16 nəfər professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 14 nəfər gənc (35 yaşadək) professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 10 nəfər  doktorant  və magistranta, 6 nəfər tələbəyə  2014-cü ilin oktyabr ayının 1-dən 2015-ci  ilin  iyun ayının 30-dək   9  ay müddətinə fərdi qrantlar ayrılmışdır ( Rektorun,20.10.2014-cü il tarixli 2/491 saylı əmri):

1. PROFESSOR-MÜƏLLIM  HEYƏTI  (ƏMƏKDAŞLAR):

1. Qasımov Vagif Əli-Muxtar o. Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, “Cəbr və həndəsə” kafedrası, müdir, f.r.e.n.,dos. “Qismən struktur və Li-qruppoidləri“ mövzusunda layihəsinə görə;

2. Əhmədov Azər İnşallah o. Fizika fakültəsi, “Nəzəri fizika” kafedrası, dos.,”Pion-proton toqquşmasında qlüonun və fotonun birbaşa yaranması prosesində yüksək tvist effektləri və renormalonları“ mövzusunda layihəsinə görə;

3. Eyvazova Gönçə Malik q. Fizika fakültəsi, “Nanoaraşdırmalar” ETM., f.r.-e.n., a.e.i., “Karbon nanoboruları, kadmium sulfid nanohissəcikləri və polimer matris əsasında nanokompozitlərin  akustokimyavi üsulla hazırlanması“ mövzusunda layihəsinə görə;

4. Ağayeva Mahirə Aybala q. Kimya fakültəsi, “Alkenilfenollar” ETL, k.e.n., b.e.i. “Alkenilfenollar əsasında yeni korroziya inhibitorlarının alınması“  mövzusunda layihəsinə görə;

5. Həsənova Sevda Adilkom q. Biologiya fakültəsi, “Mikrobiologiya” kafedrası, dos., “Yüksək antaqonistlik xassəyə malik  aktinomisetlərin Azərbaycanın torpaqlarından ayrılması və onların  identifikasiyası“  mövzusunda layihəsinə görə;

6. Qəhrəmanova Tahirə Məlikheydər q. Coğrafiya fakültəsi, “Fiziki coğrafiya” kafedrası, dos., “Xəzərsahili geosistemlərinin külək eroziyası nəticəsində deqradasiya dərəcəsinin qiymətlənməsi“ mövzusunda layihəsinə görə;

7. Mehbalıyev Mehman Möhübbət o. Coğrafiya fakültəsi, “Geodeziya və kartoqrafiya” kafedrası, dos.,“Qobustan-Abşeron fiziki-coqrafi rayonunun GİS-texnologiyasının tətbiqi ilə 1:100000 miqyaslı palçıq vulkanı turizmi xəritəsinin tərtibi“ mövzusunda layihəsinə görə;

8. Quliyeva Rəhilə  İldırım q. Filologiya fakültəsi, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası” kafedrası, dos., “Söz assosiasiyasının yaradılması yolu ilə Azərbaycan dilinin operativ öyrədilməsi”  mövzusunda layihəsinə görə;

9. Əlizadə Fikrət Firuz o. Filologiya fakültəsi, “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası,dos. “Kök samitlərə əsaslanan söz yaradıcılığı“  mövzusunda layihəsinə görə;

10. Ruintən Sevinc Fərrux q. Tarix fakültəsi, “Türk xalqları tarixi” kafedrası, dos. əvəzi, ”Türk xalqları tarixi fənninin tədrisi üçün tədris kabinetinin yaradılması“ mövzusunda layihəsinə görə;

11. Safərova Afət Ağa Əli q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi, “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası, dos. əvəzi, ”Avropa İttifaqının genişlənmə strategiyası və Avropa təhlükəsizliyi“ mövzusunda layihəsinə görə;

12. Cabbarov Rəşid Vəkil o. Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi, “Eksperimental psixologiya” ETL, b.e.i., ”Tələbələrin akademik nailiyyətlərinin artırılmasında özünügerçəkləşdirmənin rolu“ mövzusunda layihəsinə görə;

13. Xələfova Sevda Abasqulu q. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, “Kitabxana resurs­ları və informasiya axtarış sistemləri” kafedrası, dos., “Kitabxanalarda ənənəvi və elektron resurslarla işin təşkili və idarə olunmasının müqayisəli tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

14. Vəliyeva Nailə İsmayıl q. Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu , İnformatika üzrə direktor müavini, “Çoxgirişli-çoxçıxışlı optimal sintez məsələsinin kəsilməz halda həlli üçün yüksək dəqiqlikli həll alqoritmi” mövzusunda layihəsinə görə;

15. Bayramov Qəzənfər Müzəffər o. Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutu, “Bioloji sistemlər fizikası” şöb., a.e.i.,”Optiki tətbiqi üçün idarə olunan maye kristal nano-kolloidlərin alınması“ mövzusunda layihəsinə görə;

16. Əfəndiyeva İzzət Məmməd q. Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutu, “Yarımkeçiricilər fizikası” şöb., a.e.i.. “Al-TiW-PtSi/n-Si   diodlarında n-n+ sərhədinin tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

2. GƏNC (35 YAŞINADƏK) PROFESSOR  MÜƏLLIM HEYƏTI

1. Hüseynli Əli Abbas o. Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrası, müəll., “İkinci tərtib öz-özünə qoşma olmayan bir kəsilən differensial operatorun bəzi spectral xassələıri “ mövzusunda layihəsinə görə;

2. Şirinova Həbibə Aslan q. Fizika fakültəsi, “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrası, b.labor., “PVDF+ZrO2 əsaslı nanokompıozitlərin optik xassələrinin tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

3. Ağamaliyev Zöhrab Ədalət o. Fizika fakültəsi, “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrası,  NANO ETM, b.e.i., “Müxtəlif kimyavi üsullarla stabilləşdirici mühitlərdə alınmış Fe3O4 nanohissəciklərin SEM və XRF üsullarla tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

4. Şıxseyidova Gülnar Akif q. Biologiya fakültəsi,, tyutor,“Müxtəlif coğrafi mənşəli tetraploid buğda genotiplərinin genetik skrininqi” mövzusunda layihəsinə görə;

5. Fərəcov Anar Tofiq o. Filologiya fakültəsi, “Turkoloji araşdırmalar” ETL b.labor., “Sosial şəbəkələrin dilə təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;

6. Əliyev Aqşin Rafiq o. Filologiya fakültəsi, “Dünya ədəbiyyatı” kafedrası, b.labor.,Tarixi roman janrının təkamül yollarımövzusunda layihəsinə görə;

7. Ələsgərova Gülnaz Rəfail q. Hüquq fakültəsi, “İnsan hüquları” kafedrasının 0,5şt müəll.,  “Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda məişət zorakılığına qarşı mübarizə problemi “ mövzusunda layihəsinə görə;

8. Leyla Vagif q. Tarix fakültəsi, “Dünya azərbaycanlıları. tarixi demoqrafiya” ETL-i k.e.i. “Şimal-Qərbi Azərbaycan əhalisinin təhsil səviyyəsi” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Rzayeva Aynurə Seidhüseyn q. Tarix fakültəsi, metodist, ”Tarix fakültəsi professor-müəllim heyyətinin və tələbələrin bəzi demoqrafil göstəriciləri barədə“ mövzusunda layihəsinə görə;

10. Aloyeva Kəmalə Tofiq q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi, Tədris Elektron Mərkəzi, tyutor, “Beynəlxalq münasibətlər” kaf., “Azərbaycanda siyasi partiyalarin və ictimai hərəkatlarin yaranmasi prosesi“ mövzusunda layihəsinə görə;

11. Orucəliyeva Günel İsgəndər q. Jurnalistika fakültəsi, “Jurnalistika “ ETL-i, e. i.,“Azərbaycan internet mediyasında janrların transformasiyası “mövzusunda layihəsinə görə;

12. Zərbaliyeva Esmira Mənaf q. Kitabxanaçılıq-informa­siya fakültəsi, tyutor  ”Kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə  kadr hazırlığı üçün “Dis-tant Təhsil Sistemi”nin yaradılması “mövzusunda layihə-sinə görə;

13. Namazov Atif Akif o. Tətbiqi riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu, “Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər” şöb., k.e. i., “Neftçıxarma və onun nəqlindəki hidravılik müqavimət əmsalının  identifikasiyası üçün ədədi həll alqoritmləri “ mövzusunda layihəsinə görə;

3. DOKTORANT (DİSSERTANT) VƏ MAGİSTRANTLAR

1. Hüseynova Afaq Fizuli q. Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrası, dissert.,“Bir sinif dördtərtibli xüsusi törəməli differensial tənlik üçün tərs məsələ” mövzusunda layihəsinə görə;

2. Şamilova Şəhla Asəf q. Fizika fakültəsi, “Optika və molekulyar fizika” kafedrası, dissert., “Xalkogend kristallarda lazer şüalanması ikinci harmonikasının generasiyası” mövzusunda layihəsinə görə;

3. Əliyeva Pərvin Firdovsi q. Biologiya fakültəsi, “Biofizika və molekulyar biologiya” kafedrası, II kurs magistr., “Biotexnoloji məqsədlə ali bitkilərin və sianobakteriyaların oksigen ayıran kompleksinin in vitro stabilləşdirilməsi“ mövzusunda layihəsinə görə;

4. Şirinova Vüsalə  Seymur q. Biologiya fakültəsi,, “Biofizika və molekulyar biologiya” kafedrası, II kurs magistr., “Maqnit nanohissəciklərin nar bitkisində generasiyasının tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

5. Tarverdiyeva Nərgiz Nurəddin q. Coğrafiya fakültəsi, “Hidrometereologiya” kafedrası, II kurs magistr., “Böyük Qafqazın şimal-şərq  yamacı çaylarının minimal qış axının proqnozu” mövzusunda layihəsinə görə;

6. Musayeva Günay Fəxrəddin q. Coğrafiya fakültəsi, “Xarici ölkələrin iqtisadi, sosial coğrafiyası və turizm” kafedrası, II kurs magistr.,  “Azərbaycanda qeyri-ənənəvi turizm sahələrinin innovasiyalarının inkişafı üçün təbii və tarixi əlaqələrin geoinformasiya sistemlərinin yaradılması “mövzusunda layihəsinə görə;

7. Eyvazov Pərvin Eyvaz o. Filologiya fakültəsi, “Azərb dilçiliyi” kafedrası, dokt., “Bəkir Çobanzadə elmi yaradıcılığında dil tarixi məsələrinin aktual istiqamətləri“ mövzusunda layihəsinə görə;

8. İsayev Orxan Məhəmməd o. Tarix  fakültəsi, “Türk xalqları” kafedrası, II kurs magistr., “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü , Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə türk dövlətlərinin mövqeyi” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Rzayeva Gülsüm Aydın q. Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiy­yat fakültəsi, “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası, II kurs magistr., “Ərəb dövlətlərində müasir siyasi proseslər və sosial media” mövzusunda layihəsinə görə;

10. Salehli Rəqsanə Elxan q. Kitabxanaçiliq-informasiya fak.,“Kitabxanaşünaslıq” kafedrası, II kurs magistr.,“Patent elektron informasiya sisteminin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə; 

4.TƏLƏBƏLƏR

1. Məmiyeva Günay Ədalət  q. Coğrafiya fakültəsi, III kurs, qr. 978,“Создание геоинформационной карты исторических и природных памятников на территории северо-восточного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана” mövzusunda layihəsinə görə;

2. Mürsəlli Günel Asif q. Coğrafiya fakültəsi, III kurs, qr. 978, “Создание геоинформационной карты природных и исто- рических памятников и достопримечательных территорий для  инновационного развития нетрадиционных и традиционных отраслей туризма в Азербайджане. “

3. Əhmədova Nərmin Etibar q.Tarix fakültəsi,. IV kurs,Reqionşünaslıq qr. 040 a/b., “Terrora qarşı mübarizə çərçivəsində ABŞ-Əfqanistan münasibətləri (XXI əsr).” mövzusunda layihəsinə görə;

4. Həmidova Ülkər Nizami q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi, III kurs, qr.516, “İqtisadi inkişaf problemlərinin həll olunmasında səmərəlilik göstəricisinin əldə olunması (milli modellərin timsalında)” mövzusunda layihəsinə görə;

5. Məmmədova Şəbnəm Yaqub q. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi, IV kurs, qr.118, ”Cənub Qaz Dəhlizi: siyasi maraqlar və əsas oyunçular  mövzusunda layihəsinə görə;

6. Mərdanova Fatma Mahir q.Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, 2 kurs, qr.1448, “Heydər Əliyevin əsərlərində Azərbaycanın elm, mədəniyyat xadimləri haqqında fikirlər“ mövzusunda layihəsinə görə;

5. DAVAM EDİLƏN LAYİHƏLƏR

2012-2013-ci illərdə müvəffəqiyyətlə professor- müəllim  heyəti  nominasiyasında icra olunmuş və universitet üçün xüsusi əhəmiyyəti olan aşağıdakı layihənin vaxtı 2014-2015-ci illər üçün uzadılsın:

1. İsmayılova Nigar Nurəddin q.Kitabxanaçiliq-informasiya  fakültəsi, “, Kitabxanaşü­naslıq” kaf., baş müəll., “Bakı Universitetinin Xəbərləri” jurnalının elektron versiyasının yaradılması və BDU-nun saytında yerləşdirilməsi (2014-2015-ci illər üzrə)“ mövzusunda layihəsinə görə.


BDU–nun UNİVERSİTETDAXİLİ “50+50” QRANT PROQRAMININ QALİBLƏRİ (2012-2013-ci illər)


Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı üzrə adları aşağıda göstərilən 25 nəfər professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 20 nəfər gənc  (35 yaşadək) professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 10 nəfər doktorant  və magistranta, 11 nəfər tələbəyə 2012-ci ilin oktyabr ayının 1-dən 2013-cü ilin iyun  ayının 30-dək 9 ay müddətinə fərdi qrantlar ayrılmışdır ( Rektorun,27.09.2012-ci il tarixli R-103 saylı əmri): 
1. PROFESSOR-MÜƏLLIM HEYƏTI (ƏMƏKDAŞLAR):

1. Mehrəliyev Yaşar Topuş o. Mexanika-riyaziyyat fak., “Diferensial və inteqral tənliklər” kaf., f.r.e.n.,dos. “Bir sinif elliptik tənliklər üçün düz və tərs səthəd məsələləri “ mövzusunda  layihəsinə görə;

2. Hüseynov Hidayət Məmməd o. Tətb. riyaziyyat və kibernetika fak.,“Tətbiqi riyaziyyat” kafed. Prof.,f.r.e.d. ”Kəsilmə şərtinə malik Şturm-Liuvill operatoru üçün səpilmənin tərs məsələsi “ mövzusunda layihəsinə görə;

3. Əhmədov İsmət Süleyman o. Fiz.fak.,“Nanomaterialların kimyəvi fizikası”kaf., “Nanoaraşdırmalar”ETM.,a.e.i.,dos.,b.e.n.“Nanohissəciklərin bitki-lərdə toplanması və hüceyrə membran sistemləri ilə qarşılıqlı təsir mexanizminin  tədqiqi“ mövzusunda layihəsinə görə;

4. Alosmanov Rasim Mirəli o.  Kimya fak.,“Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kaf. Dos.“ Müxtəlif mənşəli tullantı suların ağır metal ionlardan polifunksional polimer sorbentlərlə təmizlənməsi “ mövzusunda layihəsinə görə;

5. Abdullayev Xanlar Dayyan o. Biol. fak.,“Biofizika və molekulyar biologiya” kaf. Prof. əvəzi, “Təbii və sintetik  maddələrin antioksidant və sərbəst radikal söndürücü fəaliyyətinin tədqiqinə və  dəyərləndirilməsinə biofiziki yanaşma “ mövzusunda layihəsinə görə;

6. Cəfərov Mirmusa Miriş o. Biol.fak., “Mikrobiologiya” kafedrasının dosenti, b.e.n. “Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadə edilən spontan qatıqlardan ayrılmış süd turşusu  bakteriyalarının antibakterial aktivliyinin öyrənilməsi“ mövzusunda layihəsinə  görə;

7. Babayeva İradə Tağı q. Biol.fak., “Mikrobiologiya” kaf. baş lab., b.ü.f.d., “Abşeronun neftlə çirklənmiış torpaqlarının mikrobioloji yolla təmizlənməsi üsulu“ mövzusunda layihəsinə  görə;

8. Əli-zadə Qafar İslam o. Biol.fak., “Biofizika və molekulyar biologiya” kaf. Dos., b.e.n. “İntensiv dövriyığılma

rejimində optimal və aşağı müsbət temperaturlu stres şəraitində becərilmiş mikroyosun populyasiyasının bioməhsuldarlığı və funksional

aktivliyin tədqiqi“ mövzusunda layihəsinə görə;

9. Nəbiyev Əlpaşa Əlibəy o. Coğraf.fak., “Fiziki coğrafiya” kaf. baş müəl.“Milli coğrafiya təhsilinin innovasiyası üçün rəqəmsal video dərsliklərin yaradılması “ mövzusunda  layihəsinə görə.

10. Qocamanov Məqsəd Hüseyn o. Coğrafiya fak. “Geodeziya və kartoqrafiya” kaf.müd,prof. ”Azərbaycan ərazisi üçün optimal kartoqrafik proyeksiyanın yaradılması“ mövzusunda layihəsinə  görə;

11. Əsədov Sabir Bəhmən o. Coğraf.fak., “Hidrometeorologiya” kaf. müəl., c.e.n. “Xəzər dənizinin Bakı arxipelaqı akvatoriyasında neft və neft məhsullarının yayılması  qanunauyğunluqları “ mövzusunda layihəsinə görə;

12. Qəribov Yaqub Əli oğlu Coğraf.fak. “Fiziki coğrafiya” kaf. müdiri c.e.n. dos. ”Kosmik şəkillərin deşifrlənməsi ilə Azərbaycan respublikasının transformasiya olunmuş  landşaftlarının optimallaşdırılması“ mövzusunda layihəsinə görə;

13. İsmayılova Aygün Məmmədrəfi q. Geol.fak, “Faydalı qazıntılar” kaf.baş müəl, g.m.e.n. ”Qaradağ filiz-maqmatik sisteminin yerləşmə xüsusiyyəti və mis-porfir yataqlarının formalaşması“  mövzusunda layihəsinə görə;

14. Babazadə Mehriban Vasif q.  Beyn.münasibətlər və iqtis.fak,“Beynəxalq münasibətlər” ka.dos. əvəzi, h.ü.f.d.  “Müasir beynəlxalq münasibətlərdə hümanitar müdaxilənin siyasi-nəzəri  əsasları“ mövzusunda layihəsinə görə;

15. Həmidova Mehriban Yadulla q. Bey.münasibətlər və iqtis. fak,Dekan müavini,dos əvəzi i.ü.f.d., “Milli iqtisadi nəzəriyyələrin əsaslandırılması “ mövzusunda layihəsinə görə;

16. Cəlilov Abutalib Hümbət o. Tarix fak,“Slavyan ölkələri tarixi” kafedrasının dosenti ”Tarix fak video-foto fondunun yaradılması“ mövzusunda layihəsinə görə;

17. Məmmədli Yaşar Əliş o. Filolfakül “Azərbaycan dilçiliyi” kaf,f.ü.f.d., dos., “Azərbaycan dilində intensivləşdirmənin ifadə yolları “ mövzusunda layihəsinə görə;

18. Mustafayev Zaur Telman o.  Fil.fakül“Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kaf,“Azərbaycan mühacirət ədəbiyatı  və bədii tərcümə” ETL-in e.iş. “Azərbaycan və ərəb nağıllarının oxşar cəhətləri”  mövzusunda layihəsinə görə;

19. Kazimi Pərviz Firuddin o. Kitab.-inform.fak, “Kitabxanaşünaslıq” kaf. müəllimi, t.ü.f.d. “Antik dövrün kitab, kitabxana mədəniyyəti və Azərbaycan“ mövzusunda layihəsinə görə;

20. İsmayılov Nəvazi Abbas o. Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Sistemli analizin riyazi üsulları” şöbəsinin müdiri, fr.e.n. ”Qaz-liftin optimal rejiminin təyini üçün minimaks məsələsinin rəqəmsal  həll alqoritmi “ mövzusunda layihəsinə görə;

21. Süleymanov Salman Səfəralı o. İlah.fak, “Dillər” kafedrası, dos, dekan müavini, f.ü.f.d. “Ərəb dilində müəyyənlik məsələsi “ mövzusunda layihəsinə görə;

22. Bayramov Qəzənfər Müzəffər o. Fizika Problemləri ETİ-si “Bioloji sistemlər fizikası” şöb. a.e. .iş, f-r.e.n., dos. ”Maye kristal və polimer nanozərrəciklərin əsasında kompozitlərin işlənib  hazırlanması və fiziki-kimyavi xassələrin tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

23. Abbasov Hakim Fikrət o. Fiz.Problemləri ETİ-si, “Bioloji sistemlər fizikası”, a.e..iş, f-r.e.n., dos. “Polietilenqlikolların sulu məhlullarında makromolekullarin xarakterik  parametrlərinin və hidrotasiyasinin tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

24. Əfəndiyeva İzzət Məmməd q. ETH rəisi, f.r.e.n., dos. “Al-TiW-PtSi/n-Si Şottki diodları elektrofiziki parametrlərinə işığın təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;

25. Əliyeva Sevinc İsrafil q. Jur.fak, Elmi işlər üzrə dek.müavini, dos. “Müasir mətbuat dilində ədəbi dil böhranı“ mövzusunda layihəsinə görə;

2. GƏNC (35 YAŞINADƏK) PROFESSOR MÜƏLLIM HEYƏTI

1. İsmayılov Miqdad İmdad o. Mex.-riy.fak,“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kaf. mü, r.ü.f.d. “Banax fazalarında Xd-Bessel bazisin və
b-freymin həyacanlanması “mövzusunda layihəsinə görə;

2. Hacıyeva Flora Vidadi q. Fiz.fak,“Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kaf., “Nanoaraşdırmalar” ETM k.e.ü.f.d, b.e.i. “ZrO2-Y2O3 nanotozları əsasında fuksional təyinatlı yeni polimer  nanokompozi-siya quruluşların işlənməsi və tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

3. Hümbətov Şirxan Ərəstun o.  Fiz.fak, tyut. “Ferromaqnit nanozərrəciklər daxil edilmiş maye kristal kompozitin  tədqiqi”
mövzusunda layihəsinə görə;

4. Nağıyev Fərid Nadir o. Kim.fak, “Üzvi kimya” kafedrası, “Zərif üzvi sintez” ETL-nin e. iş., ke.n.”Tərkibində birli amin qrupu saxlayan aminspirtlərin iştirakında  üçkomponentli kondensləşmə reaksiyalarından akridinon törəmələrinin sintezi “  mövzusunda layihəsinə görə;

5. Məlikov ElvinYaşar o. Kim.fak, “Metallokompleks katalizatorlar” ETL-in lab. “Malein anhidridinin müxtəlif birgə polimerləri əsasında metal xalkogenid nanokristallarının sintezi və  onların müxtəlif xassələrinin müqaisəli tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;

6. Ramazanlı Vəfa Nəbi q. Biol.fak, “Biofizika və molekulyar biologiya” kaf, “Genetika və darvinizm” kafedrasının baş laborantı “Nanohissəciklərin bitki hüceyrələrinin plazmatik  membranının elektrik parametrlərinə təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;

7. Hüseynov Azər İbat o. Geol.fak, “Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları” ETL-in el.iş “Daşkəsən filiz döyümündə qızıl-polimetal filizləşməsinin formalaşmasının geoloji-struktur  şəraiti“ mövzusunda layihəsinə görə;

8. Quliyev Hikmət Valeh o. Fil.fak.tyut, doktorant “Turk mədəniyyətində müdriklik simvolları” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Bağırova Aysel Nizami q. Fil.fak“Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası”, müəlllimi, f.ü.f.d., “Azərbaycan ədəbiyyatında sonet janrı” mövzusunda
layihəsinə görə;

10. Vəliyeva Səbinə Xansuvar q. Fil. Fak. “Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri” ETL-in kiçik elmi işçisi., f.ü.f.d. “İngilis və Azərbaycan dillərində bəzi oxşar orfoqrafik və orfoepik  eynilik“ mövzusunda layihəsinə görə;

11. Mahmudova Gülnur Yaqub qızı Şərq.fak.“Ərəb filologiyası” kaf.dos, f.ü.f.d. ”Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və iştiqaq dil hadisəsi “ mövzusunda layihəsinə görə;

12. Hacıyeva Şəbnəm Şaiq q. Tar.fak.“Türk xalqları tarixi” kaf.lab.”Türkiyə - Ermənistan münasibərlərində Azərbaycan amili (XX əsrin sonu-XXI-ci əsrin əvvəlləri “ mövzusunda  layihəsinə görə;

13. Ağayev Sərxan Qinyaz o. Tar.fak.tyut“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyasının antiazərbaycan siyasəti” mövzusunda layihəsinə görə;

14. Mustafayeva Günel Əli q. Bey.münasibətlər və iqtisad.fak,“Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kaf,saat hes.müəl.,tyut. “Yaxın şərq reqionunda siyasi proseslər: fərqli maraqlar və mövqelər “ mövzusunda layihəsinə görə;

15. Musalı Vüsalə Azər q. Kitab.-inform.fak “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kaf. müəll, f.ü.f.d. “Müasir dövrdə elmi jurnalların nəşrə hazırlanma və redaktə problemləri “ mövzusunda  layihəsinə görə;

16. Mirzəyeva Səbinə Həmid q. İlah.fak “Dillər” kafedrasının dosenti, i.ü.f.d., ”İslamda ailə hüququ “ mövzusunda layihəsinə görə;

17. İbrahimova PərvanəYəhya q.  Jur.fak“Beynəlxalq jurn.kaf”, 0,5 ştat müəllim, “Mətbuat və informasiya”  şöbəsinin müdiri 0,5 şt., f.e.n “Dünya dövlətlərinin Dağlıq Qarabağ  münaqişəsinin nizamlaması istiqamətində fəaliyyəti mətbuatda” mövzusunda  layihəsinə görə;

18. Əhmədova Arzu Nəsimi q. Jur.fak.tyut.“Müstəqillik illərində Azərbaycan teleməkanının formalaşması ölkədə demokratiyanın inkişaf göstəricisi kimi“ mövzusunda layihəsinə görə;

19. Əsgərov Idrak Mirzəbaba o.  Tətb. Riyaz.ETİ-nin “Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər”  şöbəsinin k.e.iş.“Asimptotik üsulla kəsilməz halda qazlift optimal rejiminin  təyini üçün minimaks məsələsinin həll alqoritmi “ mövzusunda layihəsinə görə;

3. DOKTORANT VƏ MAGISTRANTLAR

1. Salamova Aysel Sahid q. Mex-riy.fak, “Diferensial və inteqral tənliklər” kaf, II k.magis “Yarımxətti elliptik tənliyin qeyri-məhdud oblastında müsbət qlobal həllinin varlığı” mövzusunda layihəsinə görə;

2. Minaçeva Elina Vəzir q. Kim.fak, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasını, II k maqis“2-allilfenolun malein anhidridi ilə oliqomerləşməsi və reaksiya məhsulunun  tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

3. Ələkbərova Türkan Müzahim q. Kimfak,“Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf II k magist “Sb-S-I üçlü sisteminin fiziki-kimyavi və termodinamik tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;

4. İsayeva Elnarə Vaqif q. Geol.fak,“Seysmologiya və yer təkinin fizikası” kafedrası, II k magist “Zəlzələnin uzunmüddətli proqnozonun mühitdə baş verən deformasiya  prosesləri ilə əlaqəsi“ mövzusunda layihəsinə görə;

5. Tağıyeva Humay Həsən q. Beyn. münasibətlər və iqtisad.fak. “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kaf, II k. Magistr. “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq  təşkilatların fəaliyyəti” mövzusunda layihəsinə görə;

6. Fərəcov Anar Tofiq o. Fil.fak, “Ümumi dilçilik” kafedrası, II k. Magist. “Dilin sosial differensiallaşması “ mövzusunda layihəsinə görə;

7. Məlikli Günel Qurbanəli q. Sos.Elm.və Psix.fak.“Politologiya və sosiologiya” kaf.dokt. “Müasir Azərbaycan cəmiyyətində sosial siyasətin başlıca inkişaf xüsusiyyətləri” mövzusunda  layihəsinə görə;

8. Kərimov Emin Altay o. Sos.Elm.və Psix.fak.“Politologiya və sosiologiya” kaf.doktor “ABŞ-İran münasibətlərində neokolonializm və qlobalizasiya elementləri” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Dadaşova Xumarxanım Dadaş q. Coğr.fak.“Fiziki coğrafiya“ kaf. II k magis “Böyük Qafqazın cənub yamacının təbii landşaftlarının ekomeliorativ qiymətləndirilməsi” mövzusunda layihəsinə görə;

10. Hüseynova Nübar Zabir q. Kitab-inform.fak,“Kitabxanaşünaslıq” kaf.II k.magis. “Azərbaycanda azərbaycanşünaslığa və dövlətçiliyə dair ədəbiyyatın təbliği sahəsində  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası bir model kimi”
mövzusunda layihəsinə görə;

4. TƏLƏBƏLƏR

1. Bayramova Leyla Marif q. Mex.-riya.fak.IV kurs, qr. R-02 “Ümumiləşmiş idarələri olan bir tərtibli xüsusi törəməli sistemlərdə optimal idarəetmə məsələsi” mövzusunda layihəsinə görə;

2. Şirinova Vüsalə Seymur q. Biol. Fakül.IV-cü k,qr.027 ”Şüalandırılmış buğda və soğan toxumlarının kökçüklərində antioksidantların antimutagen effekti” mövzusunda layihəsinə görə;

3. Süleymanlı Vüsal Süleyman o. Geol.fak.IV k, qr. 017 A “Mineralların quruluşunun təyini üsullarının öyrənilməsi və tədqiqi”
mövzusunda layihəsinə görə;

4. İsmayılova Aydan Rasim qızı Coğr.fak.IV k, 954 “Kiçik Qafqazın təbii landşaftlarının antropogen transformasiyasının rəqəmsal və geoinformasiya xəritə modellərinin yaradılması (Azərbaycan Respublikası daxilində)” mövzusunda layihəsinə görə;

5. Səmədli Çinarə Əhəd q. Coğr.fak.IV k, qr.954 “Azərbaycanın təbii şəraitinin coğrafi ekspertizasına dair geoinformasiya xəritə modellərinin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə;

6. Əhmədzadə İradə Səid q. Coğrafiya fakültəsi IV, qr.958 “Böyük Qafqazda Turizm təsərrüfatı iqtisadiyyatının innovasiyalı inkişafı üçün təbii şəraitin rəqəmsal və geoinformasiya xəritə modellərinin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə;

7. Cəfərova Fəridə Fərhad q. Filol.fak.II kqr.039 “Azərbaycan bayatıları və İraq-Kərkük xoryatları” mövzusunda layihəsinə görə;

8. Abdülhüseyinli NərminAllahverdi q. Filol.fak.III k, qr.029 “Folklorda cilddəyişmə” mövzusunda layihəsinə görə;

9. Bayramova Günay Elbuzər q. Bey.münasibətlər və iqtisadiyyat fak , IV k, qr.BM- 00 a/b, əyani “Azərbaycan diplomatiyasının bu günü: uğurlar, perspektivlər” mövzusunda layihəsinə görə;

10. Qəhrəmanzadə Cəmilə Rasim q. İlah.fak.II k, T 002 “Ərəb dilində sabit söz birləşmələri” mövzusunda layihəsinə görə;

11. Qasımzadə Günel Zirəddin q. Kitabx.-inform.fak,IVk,qr.1428.“Audio kitabların hazırlanması” mövzusunda layihəsinə görə;

5. DAVAM EDILƏN LAYİHƏLƏR:

2010-2011-ci illərdə müvəffəqiyyətlə professor- müəllim heyəti nominasiyasında icra olunmuş və universitet üçün xüsusi əhəmiyyəti olan aşağıdakı layihənin vaxtı 2012-2013-cü illər üçün uzadılsın:

1. İsmayılova Nigar Nurəddin q. Kitabxanaçiliq-informasiya fakültəsi, “Kitabxanaşünaslıq kafedrasının baş müəllimi, “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalının elektron versiyasının yaradılması və BDU-nun saytında yerləşdirilməsi (2012-ci il üzrə) “ mövzusunda layihəsinə görə.

 

Bookmark and Share