Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 2008-ci ildə alınmış
PATENTLƏR


2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin sahibliyi ilə 12 iddia sənədinə patent alınmışdır:

Sıra

Patentin nömrəsi

Müəlliflər

Patentin adı

Kafedra, elmi-tədqiqat laboratoriya

1.

İ20080015

Məmmədov N.Ə.,
Qəribov Q.İ.,
Ələkbərov Ş.Ş.

Suyun fizioloji aktivlik dərəcə­sinin təyini üsulu

Fiziki elektronika kafedrası

2.

İ20080030

Əliyeva R.Ə.,
Əliyeva F.S.,
Çıraqov F.M.

İndiumun (III) fotometrik təyini üsulu

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL

3.

İ20080031

Əliyeva R.Ə.,
Əliyeva F.S.,
Çıraqov F.M.

Alüminiumun (III) fotometrik təyini üsulu

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL

4.

İ20080032

Əliyeva R.Ə.,
Əliyeva F.S.,
Çıraqov F.M.

Qalliumun (III) fotometrik təyini üsulu

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL

5.

İ20080069

Mirzəcanzadə A.X
Məhərrəmov A.M
Yusifzadə X.B.
Məmmədzadə R.B
Ramazanov M.Ə.

İstismar olunmuş köhnə neft quyularında neft hasilatını artırmaq üçün tərkib

Nanomaterialların kimyəvi fizikası

kafedrası

6.

İ20080070

Qənbərov X.Q.,
Cəfərov M.M.

Yüksək antimikrob aktivliyə malik südturşusu bakteriyaları ştamı Lactobacillus pentosum BDU-KD 27

Mikrobiologiya
kafedrası

7.

İ20080071

Əkbərov O.H.,
Məmmədova R.E.,
Əkbərov E.O.

Epoksid kompozisiyası

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrası

8.

İ 20080072

Məhərrəmov A.M.,
Məmmədov H.Q.,
Alosmanov R.M.,
Əzizov A.Ə.,
Qəmbərov D.H.

Cd (II) ionunun sulu məhlul­lardan çıxarılması üçün sorbent və onun alınma üsulu

Yüksək molekullu birləşmələr  kimyası kafedrası

9.

İ 20080073

Məhərrəmov A.M.,
Allahverdiyev M.Ə
Hüseynova A.T.

1,2-epitio-5-oksa-6,6,7,7,8,8,8-hep­taf­­lüoroktanın sürtkü yağlarına siyrilmə aşqarı kimi

Üzvi kimya  kafedrası

10.

İ 20080074

Hacıyeva S.R.,
Əliyeva T.İ.,
Çıraqov F.M.

Skandiumun (III) fotometrik tə­yini üsulu

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL

11.

İ 20080075

Əliyeva R.Ə.,
Məlikova V.İ.,
Çıraqov F.M.

Nikelin (II) fotometrik təyini üsu­lu

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL

12.

İ 20080076

Yusubov N.N.,
İsmayılov Z.İ.,
Məmmədov İ.Ə.

2-ariaminometil-4-1-(metil)-2-(propiltio) etilfenol sürtkü materiallarına antimikrob aşqar kimi

Üzvi kimya kafedrası

Bookmark and Share