Search

Axtarış

2000-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən  ayrı-ayrı təşkilatlarda müştərək müəlliflik  ilə alınmış patentlərin siyahısı

Patentin nömrəsi

Patentin adı

Patentin sahibi

Müəlliflər

İ 2000 0106

Pambıq bitkisi üçün defoliant

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

R.İ.Bəşirov

İ2000 0112

Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

İ20000119

Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

R.İ.Bəşirov

İ20000120

Arpa bitkisi üçün boy maddəsi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

R.İ.Bəşirov

İ20000121

Torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

R.İ.Bəşirov

İ20050159

Tərəvəz bitkilərinin boy maddəsi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

M.P.Babayev

R.İ.Bəşirov

İ20050160

Tərəvəz bitkilərinin boy maddəsi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva

Q.Ş.Məmmədov

M.P.Babayev

R.İ.Bəşirov

İ20050161

Bitki kütləsinin çürümə-sinin katalizatoru

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050162

Tərəvəz bitkilərinin boy maddəsi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050184

Tərəvəz bitkilərinin boy maddəsi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050185

İzooktilfosfatnitrat azo-tunun inqibitoru kimi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050186

Arpa bitkisinin boy maddəsi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050187

Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050188

Bitki kütləsinin çürüməsi üçün katalizator

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20050189

Bitki kütləsinin çürüməsi üçün katalizator

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

F.H.İsayeva,

R.İ.Bəşirov,

M.P.Babayev,

N.İ.Cümşüdova

İ20070053

Mikroelementli super-fosfatın alınması üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

M.O.Hümbətov,

N.F.Qəhrəmanov,

Y.Y.Hüseynov,

S.X.Xəlilov,

O.B.Şirinova,

R.İ.Bəşirov

İ20070054

Bor və molibden əlavələri ilə ikiqat dənəvər süperfosfatın alınması üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

M.O.Hümbətov,

N.F.Qəhrəmanov,

Y.Y.Hüseynov,

S.X.Xəlilov,

O.B.Şirinova,

R.İ.Bəşirov

İ20040135

Monokristalın alınma üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

V.İ.Tahirov,

E.N.Qəhrəmanov,

R.T.Quliyeva,

N.F.Qəhrəmanov

İ20050077

Zona əritmə yolu ilə qidalandırıcı xəlitənin hazırlanması üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

V.İ.Tahirov,

A.R.İbrahimova,

T.Q.Cəfərov,

N.F.Qəhrəmanov

İ20050078

Monokristal yetişdiril-məsi prosesinin idarə-edilməsi üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

В.И.Тащиров,

Н.Ф.Гящряманов,

Ц.В.Тащиров,

Е.Н.Гящряманов

İ20050079

Qidalandırıcı xəlitənin hazırlanması üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

В.И.Тащиров,

Н.Ф.Гящряманов,

Н.С.Мяммядов,

А.Р.Ибращимова

İ20050084

Monokristalın alınma üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

V.İ.Tahirov,

N.F.Qəhrəmanov,

N.S.Məmmədov,

A.R.İbrahimova,

T.Q.Cəfərov,

S.S.Lətifova

İ20070210

Binar bərk məhlullardan həmcins xəlitənin alınması üsulu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

В.И.Тащиров,

В.Г.Ялийев,

Ц.В.Таширов,

С.Р.Садыхова,

Н.Ф.Гящряманов,

Н.С.Мяммядов

İ20050106

Fotolüminessent polimer kompozisiya materialı

AMEA Fizika İnstitutu

M.Ə.Ramazanov,

O.BTağıyev,

B.H.Tağıyev,

M.H.Şaxtaxtinski,

S.A.Abuşev,

F.A.Kazımova,

S.C.Ramazanova

İ20050105

Fotolüminessentsiya kompozisiya materialı

AMEA Fizika İnstitutu

M.Ə.Ramazanov,

A.Ə.İsmayılov

İ20070059

Elektret üçün material

AMEA Fizika İnstitutu

M.Ə.Ramazanov (BDU)

A.S.Hüseynova,

S.İ.Mehdiyeva,

S.A.Abasov

İ20070031

Qaraqlı şəraitdə yetişdirilən quşların məhsuldarlığının artırılması üsulu

AMEA Zoologiya İnstitutu

A.M.Musayev(BDU)

Y.Y.Yolçiyev,

M.Ə.Musayev,

Ə.Ə.Əliyev

İ20070060

Varistor

AMEA Fizika İnstitutu

Ş.M.Həsənli

A.M.Həşimov

R.N.Mehdizadə

Ş.M.Əzizova

X.B.Bayramov

M.R.Allazov (BDU)

İ20070060

Havanın təmizlənməsi üsulu

AMEA Kimya Problemləri İnstitutu

M.X.Ənnağıyev

C.T.Rüstəmova

M.N.Məmmədov (BDU)

T.M.Quliyev

G.N.Məmmədova

İ 2008 0094

Mikroelementli gübrənin alınması üsulu

AMEA Kimya Problemləri İnstitutu

Ə.Ə.Məcidov,

S.R.Qarayeva,

A.A.Əliyeva,

P.Ə.Fətullayeva,

F.R.Əhmədova

(BDU, mikrobiol.kaf.),

A.M.Məmmədov

F 2008 0005

Azərbaycan əlifbası üçün kompüter klaviaturası

A.H.Hacıyev,

Q.C.Əfəndiyev

(Qeydiyyat: 13.08.2008)

A.H.Hacıyev (BDU),

Q.C.Əfəndiyev

 

 

Bookmark and Share