ETH-NİN STRUKTURU

Elmi-tədqiqat hissəsinin tərkibinə aşağıdakı qruplar daxildir:

1. MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ NƏZARƏTİ QRUPU
2. DƏFTƏRXANA VƏ KADRLAR QRUPU
3. ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ QRUPU
4. ELMİ-TEXNİKİ İNFORMASİYA QRUPU
5. PATENT VƏ LİSENZİYA İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ QRUPU
6. ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN METROLOJİ TƏMİNATI QRUPU


Bookmark and Share