Search

Axtarış

Mirzai Cəbrayıl İsrafil oğlu

 

Mirzai Cəbrayıl İsrafil oğlu

Kimya üzrə elmlər doktoru, professor

Bakı Dövlət  Universiteti EH-nin səmərələşdirmə və patent-lisenziya

işləri üzrə idarə aparatının rəhbəri, əvəzçiliklə fiziki və kolloid kimya

kafedrasının professoru

Telefon: (+99412)539-08-34

Email: [email protected] gmail.com

 

Bioqrafik məlumatlar:

02.01.1950 tarixdə Qazax şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır,

ailəlidir. Ehtiyatda olan zabitdir. 2001- ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının  üzvüdür.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il  18 noyabr tarixli 1202 nömrəli Sərəncamı ilə “TƏRƏQQİ” medalı ilə təltif olunmuşdur

Təhsili, elmi dərəcələri və elmi adları, fəaliyyəti

1971-ci ildə Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) kimya fakultəsinin əyani şöbəsini kimyaçi, kimya müəllimi ixtisası almaqla bitirib.

SSRİ  EA-nın Fiziki Kimya İnstitutunda (Moskva) 1975-ci ildə namizədlik, 1990-cı  ildə    doktorluq  disstertasiyası müdafə etmişdir.

“Fiziki Kimya” ixtisası üzrə  1987-ci ildə baş elmi işçi  elm,1992-ci ildə  professor elmi adı verilmişdir.

320 elmi əsərin, 3 ixtiranın, 4 dərs vəsaitinin , 1 monoqrafiyanın , bir sira metodiki vəsaitin  müəllifidir. Elmi rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə 20 kimya üzrə fəlsəfə doktoru və 2 kimya üzrə  elmlər doktoru hazırlanmışdır.

2017-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ım kimya elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədr müavinidir.

İş təcrübəsi:

1971-1974-cü illərdə SSRİ  EA-nın Fiziki Kimya İnstitutunda (Moskva)  əyani aspirant

1974-1991-ci illərdə Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki  Kimya  İnstitutunda (indiki AMEA-nın Kataliz və Qeyri-Üzvi  Kimya İnstitutu)  kiçik  elmi   işçi, baş  elmi  işçi, bölmə müdiri .

1991-1999- cu illərdə Bakı Dövlət  Universitetində professor

1999- V.2016 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki  Azərbaycan  Dövlət  Neft və Sənaye Universiteti), kafedra müdiri

V.2016 –VII.2017  Bakı Dövlət  Universiteti, professor

VII.2017–hal-hazıra qədər Bakı Dövlət  Universiteti EH-nin səmərələşdirmə və patent-lisenziya işləri üzrə idarə aparatının rəhbəri, əvəzçiliklə fiziki və kolloid kimya kafedrasının professoru

 

Əsas tədqiqat sahəsi

Səth hadisələrinin fiziki-kimyası,kataliz.

Əsas elmi əsərləri:

(Ümumi sayı – 320)

1.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  Исследование адсорбционных комплексов в цеолитах методом ИК-спектроскопии.  Сооб­щение 1. Адсорбционная система NaA-H2O Изв. Ан СССР, Серия химическая, 1974, с. 1699-1705.

2.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  О конформации адсорб­ци­он­ного комплекса H2O...Na+ в цеолите NaX Изв. АН СССР, Серия химич.,­1975,с. 485

3.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  Исследование адсорбционных комплексов в цеолитах методом ИК-спектроскопии.  Сооб­щение2. Адсорбционные системы NаA -D2O, NaA-(D2O, HDO) и NaA-(H2O, HDO)  Изв. АН СССР, Серия химич.,­1975,с. 521-527.

4.Мирзаи Дж.И., Зульфугаров З.Г., Тагиров Ш.А., Бенев Д.К. Исследование

взаимодействия молекул воды с природным цеолитом — сколецитом методом ИК-спектроскопии Труды IV Международного симпозиума по гетерогенному катализу, Варна, 1979, 479-483.

5.Дж.И.Мирзаи,  Структурные превращения в природных цеолитах группы натролита при их дегидратации. В кн. «Природные цеолиты», Бургас, НРБ, 1985, с.54-58.

6.Дж.И.Мирзаи, Исследование регидрационной способности цеолитов группы натролита методом инфракрасной спектроскопии. Журнал физической  химии N5, 1987, с.1246-1252

7.С.I.Mirzai, Hasimov F.A., Kahramanova H.Т., Yeлchiev Y.M., Tagiev D.B. Variation of the surface properties of the natural calcium zeolites depending on the decree of dehydration. 31-st Inter.congress of pure and app. chem. Abstract of paster commun in organic chem. Sofia, Bulgaria, 1987, V.I.Sec.5, N5.97.

8. С.I.Mirzai, M.M.Dubinin, IK-spectrosсopic investigation of dehydration process of the natrolite group natural zeolites. Oceur., prop. and utiliz of natur. zeolites. Budapest, 1988, p.p.265-273.

9. Dubinin M.M., С.I.Mirzai, GulievT.M..Dehydration and heats of rehydration of calcium contained natural zeolites. 8-th International zeolite Conference. Amsterdam, July, 10-14 1989. p.157-158.

10.С.I.Mirzai,  Gachimov F.A.,Cukin Q.D. On the role of hydroxylation in irreversible structural chages during dehydratation of some zeolities8-th International zeolite Conference. Amsterdam, July, 10-14 1989. p.259-260.

11.Mirzai С.I, Ragimov K.G., Chiragov M.J. Structural aspects of peritectical reaction silicates. Fourteеnth European crystallographic meeting Euschege the Metherlandes 1992, p.449.

12.С.I.Mirzai, Suleymanov G.Z., Rizaev R.Q. KhandoskoV.M., KolobovaN.E., KurbanovZ.G., MakhmudovS.H. A stady of the reaction of metallocerye derivateves ytterbium(II) with carbon dioxide utilization. International conference on carbon dioxide utilization Bari, Italy, 1993/ 26-30.

13.С.I.Mirzai,  Kurbanov Z.G.,Suleymanov G.Z.,Agapashaeva S.M. Internation of reaction of litium and ytterbium derivatives of metallogenes with carbon dioxide. 12-th National Symphosium on Catalysis, December, Indya, 1994.

14.С.I.Mirzai, SyleimanovG.Z., KahramanovaKh.T., AgapashaevaS.M., KurbanovZ.G. IR-Spectral research of trivalent lanthanides metalcarbonyl derivatives. The 30 th International Conference of Coordination chemistry. Japan, Kyoto, Jylu, 1994

15.С.I.Mirzai, Physico-Chemical patterns of dehydration and dehydration of natural zeolites. International Simposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia, 1995, p.47-48.

16. KahramanovaKh.T., Almamedova N.A., Aliyev A.M. С.I.Mirzai, Catalytic activity of clinoptylolite and some synthetics zeolites in etherization of acedie acid with butanol. Inter. Simposium and Exibution on natural zeolites, Sofia, 1995, 84-85.

17. T.M.Guliev, U.N.Akhmedov, С.I.Mirzai, The study or dehydration of ammonium forms of some natural  zeolites. Inter. Simposium and Exibution on natural zeolites, Sofia, 1995, 46 – 47

18.С.I.Mirzai, Mamedov S.Sh., Chalilova N.S., Gambarov D.G. Sorption concentration of some metals with polimer sorbent. Euroanalysis IX . Europ. conf. on anal. Chemistr. 1996, c.147.

19.С.I.Mirzai,  Akhmedov V.N.,Guliev T.M. IR-spectral research of ammonium forms of natural zeolites of a various structure. STH Inter.Confer. on the Occurence, properties, and utilizations of natural zeolites. Zeolite’97, Italy (Naples), september, 1997.

20.С.I.Mirzai, About the crystal structures of the dehydrated forms of scolesite and thomsonite. 5-th Inter. confer. on the Occurence, properties and utilization of natural zeolites. Zeolite’97, Italy (Naples), september 1997.

21 Осман-заде Ш.Д., Гахраманов Т.О., Мирзаи Дж.И.,  Ахмедов Э.И. Дифферен-циальные теплоты сорбции паров воды синтетическим Са – шабазитом. Журнал Физической Химии 2000, т 74, № 7, с.1337-1338

22. Осман-заде Ш.Д., Мирзаи Дж.И., Абышов Н.А., Ахмедов Э.И.  Дифференциальные теплоты сорбции паров воды Са-морденитом. Журнал физической химии 2000, т.74, № 9  С.1670-1672

23. Абышов Н.А., Мирзаи Дж.И., Осман-заде Ш.Д., Ахмедов Э.И..  Влияние степени упорядоченности распределения алюминия в каркасе на сорбционные свойства морденита. Журнал физической химии РАН, 2000, т.74, № 10, с.1859-61

  1. 24.Гулиев Т.М., Мирзаи Дж.И., Адсорбционно-энергетические характеристики аммонийных форм цеолитов-мезолита    и десмина. Журнал физической химии, 2002. Москва,  т. 76, № 1, стр.104-108

25.Дж.И.Мирзаи, Гашимов Ф.А, Кожаров А.И., Надыров П.А. Влияние коксообразования на процесс превращения бутиленов на высококремнеземном цеолитном катализаторе. Журнал физической химии, т.84, № 8, август 2010

26. A.Valieva C.İ.Mirzai, ,P.Nadirov Research of oxidising on zeolite catalysts of monoatomic saturated spirits C2 and C3. International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering,Barcelona-Spain 2014,29th-31st July p.110

27.Р.А.Алиeва, Дж.И.Мирзаи, К.С.Абдуллаева ,Ф.Н.Бахманова,С.З.Гамидов,Ф.М.Чырагов. Сорбционно-фотометрическое определение молибдена (VI) с 2,3,4-триокси-4-фторазобензолом и 1,10-фенантролином в природных водах. «Заводская лаборатория. Диагностика материаллов» Москва 2014, №1 ,Том 80,Cтр. 15-19

28. Р.А.Алиева, Дж.И.Мирзаи, Р.З.Назарова, М.Б.Гасанова, Ф.М.Чырагов. Разработка методики определение ванадия(V) в различных стандартных образцах. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) CHEMIA # 7, 2016, p.146-149.

29.Мирзаи Дж.И.,Надиров П.А.,Велиева А.Д.,Мурадханлы В.Г. Окисление этанола

на цеолите NaX, модифицированном переходными металлами 2017,т.91, №6, с.952-956.

30.Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Мирзалиева С.Э., Мирзаи Дж.И., Ахмедов Э.И.

,Азмамедова Х.М., Дадашева С.С. Превращение н-гексана и прямогонной бензиновой фракции на модифицированных пентацилах НефтеГазоХимия 2018,1,33-37.

İxtiralar

1.Бабаев М.К.,Гамидов Р.С.,Гамбаров Д.М.,Мирзаи Дж.И. Способ получения цеолитоподобного гидросиликата типа природного радезита №16434460, 22.12.90.

2.Дж.И.Мирзаи, СулеймановГ.З., РизаевР.Г., ГурбановЗ.Г., АлиеваД.А.,АгапашаеваС.М., Кахраманова Х.Т. Способ получения бензиламина. Авт. свид.N Гос. рег. 94/000381, 1994

3. A.M.Əliyev, C.İ.Mirzai, A.R.Quliyev X.T.Qəhrəmanova, M.Ə.Alməmmədova, Ə.R.Babayeva Butilasetatın alınma üsulu Az.Dövlət Elm və Texnika Komitəsi, Patent N980086, 1998

 

Qrant

1.Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş “Karbon dioksidin formiat turşusuna hidrogenləşdirilməsi katalizatorlarının işlənilməsinin fiziki-kimyəvi əsasları” layihəsinin (2018) həmsədri

Dərs vəsaitləri və monoqrafiya

1. C.İ.Mirzai, V.Q.Muradxanlı.  Kolloid kimya.  Dərs vəsaiti. Bakı 2011. 371 səh.

2. S.S.Sultanzadə, L.M.Məhərrəmova H.X.Xocayev, A.B.Yolçiyev, C.İ.Mirzai Analitik kimya praktikumu. Dərs vəsaiti. Bakı 2012. 265 səh.

3. Q.Z.Həsənzadə,V.L.Bağıyev,  C.İ.Mirzai,  Практикум  по физической химии. Dərs vəsaiti. Bakı  2013. 106 səh.

4. C.İ.Mirzai,V.L.Bağıyev, P.A.Nadirov, E.İ.Süleymanova, L.M.Məhərrəmova, Fiziki və analitik kimyadan mühazirələr, Dərs vəsaiti. Bakı  2016. 240 səh.

5. Ə.N.Əzizova,X.İ.Həsənov, C.İ.Mirzai, Platinin qarışıqliqandlı kompleksləri  (I cild). Monoqrafiya. Bakı 2013. 156 səh.

 

Bookmark and Share