Search

Axtarış

VƏLİYEV QƏRİB ƏLİ OĞLU

QISA MƏLUMAT FORMASI

Qərib Əli oğlu Vəliyev
Bakı Dövlət Universmteti ETH-nin b. elmi işçisi
İş tel. (+994) 12 439 04 43
Mob. tel. (+994) 70 324 50 96

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
05 may 1952-ci ildə Azərbaycan Resrublikasında, 1948-1953-cü illərdə Ermənistan SSR-dən didərgin salınmış qaçqın ailəsində doğulmuşdur. Azərbaycan Resrublikasının vətəndaşıdır. 1970-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1976-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Ümumi İqtisadiyyat fakültəsini «İqtisadçı» üzrə bitirmişdir. 1976-1977-ci illərdə Özbəkistan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin müəssisəsində işləmişdir. 1978-ci ildən Azərbaycan, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin ETH-də b.e. işçi vəzifəsində çalışır. Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 7 şer kitabının müəlifidir. Dövrü mətbuatda (qəzetlərdə, jurnallarda ) xeyli yazıları (oçerk, intervü və s.) çap olunub. «Türkün səsi» və «Türkün sözü» qəzetlərinin baş redaktoru olub. Azərbaycan, türk, rus dillərində sərbəst, ingilis dilində lüğət vasitəsi ilə qismən danışa bilir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1978-ci ildən Azərbaycan, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin ETH-də b.e. işçi vəzifəsində çalışır.
1978-1977-ci illərdə Özbəkistan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin müəssisəsində işləyib.
62 elmi məqalə və tezis
7 kitab

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
Yataqların iqtisadi tədqiqi;
Qızıl və başqa nəcib metal yataqlarının iqtisadi cəhətdən öyrənilməsi;
Qızıl və başqa faydalı qazıntı yataqlarının iqtisadi səmərəliliyinin və maya dəyərinin müəyyən edilməsi;
Elm ilə istehsalatın qarışılıqlı əlaqəsi və onun səmərəliliyi;
Elmin nəticələrinin isehsalatda tətbiqinin tezləşdirilməsi;

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:
Beynəlxalq konfras Bakı 11 mart 2008.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:
1. Bazar münasibətləri şəraitində səpinti qızıl yataqlarının səmərəli istismarında iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi. Məqalə. Həmmüəllif Mobili R. B. «Təhsil» cəmiyyətinin və AMEA-nın Geologiya institutunun «Bilgi» jurnalı. Bakı. 2003, № 4, s. 102-104, ( rus dilində ) .
2. Qızılın iqtisadiyyatında investisiyanın rolu. Məqalə. «Təhsil» cəmiyyətinin və AMEA-nın Geologiya institutunun «Bilgi» jurnalı. Bakı. 2004, № 4, s. 67-69.
3. Mərkəzi Abşeronun Keyrəki palçıq vulkanının sulfidlərinin tədqiqi və regionun inkişafına tətbiqi. Məqalə. «Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri» elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. 2004, s.
4. Ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqatların tədrisdə və istesalatda tətbiqi.
Məqalə. «Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri»elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. 2004, s.87-89
5. Bazar iqtisadiuuatı şəraitində səpinti qızıl hasilatında investitsiuanın rolu. Tezis. Prof. Ə.H. Əsgərovun 100 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın geologiyası və şidromineral ehtiuatları» elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. 2007, s. 27-28.
6. R. B. Mobilinin «Elmi və ictimai fəaliyyət». kitabına rəy. Bakı, «Adiloğlu» nəşr. 2008.
7. «Abşeron yarımadasının gkologiyasına bioloji, kimyəvi və coğrafi amillərin təsiri». Məqalə. Həmmüəlliflər—Novruzova D.K., Rzayeva M.M. Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş «Coğrafiyanın müasir problemləri» beynəlxalq elmi konfransının materialları, BDU.Bakı,2008. s. 115-117.
8. «Kür molas hövzəsinin şimal-qərb zolağında yerləşən səpinti qızıl yataqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi». Tezis. Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın faydalı qazıntıları» Respublika elmi konfransının materialları, BDU.Bakı.2008, s. 39-40.
9. «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqatların iqtisadi və təşkilati problemləri» Məqalə. Həmmüəllif – Mansurova S.A. Akad. M.M.Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın faydalı qazıntıları» Respublika elmi konfransının materialları, BDU.Bakı.2008, s. 10-12.
10. «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində elm ilə istehsalatın üzvi surətdə birləşdirilməsi formalarının təkmilləşdirilməsi». Məqalə Akad. M.M.Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın faydalı qazıntıları» Respublika elmi konfransının materialları, BDU.Bakı.2008, s. 48-50.
11. «Azərbaycanın səpinti qızıl yataqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi». Məqalə. Həmmüəllif Mobili R. B. «Elmi və ictimai fəaliyyət» toplusu. Bakı, «Adiloğlu» nəşr. 2008. s. 45-48.

KİTABLAR:
1. «Yaman dardı bu dünya». Kitab. «Bakı Universiteti» nəşriiyyatı, Bakı. 1990, 104 s.
2. «Dünya Türkə açılır». Kitab. «Bakı Universiteti» nəşriiyyatı, Bakı. 1995, 72 s.
3. «Məşhər ayağı». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı.2000, 64 s.
4. «Zəmanənin suçu». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı.2001, 136 s.
5. «Çaldıran harayı». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı.2002, 137 s.
6. «Turana gedən yol». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı.2005, 124 s.
7. «İtmiş dünya». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı.2008, 147 s.

Bookmark and Share