Search

Axtarış

yeni cihazlar


2014-cü ildə alınan  cihazlar

Cihazın adı: “Xromatoqraf-Shimadzu GC_2014 FİD TCD”( Yaponiya.
Əsas funksiyası : Cihaz C4 –C44 karbohidrogenləri təyin etmək üçün istifadə edilir.
Qiyməti: 364 000 $

 

 

 Cihazın adı:  Rentgen şüa difraktrometri  Mini-flex 600 (Rigaku XRD-Tozlar ücün nəzərdə tutulmuş (Yaponiya)
Əsas funksiyası: Müxtəlif tərkibli tozlarda kristalloqrafik ölçmələri aparır və qəfəs parametrləri təyin etməyə imkan verir.  www.nanomaterials.bsu.edu.az (Texniki TəchizatA4)

Qiyməti: 120000 AZN (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı:  “Termoskan”-2 (termoqraf) Diferensial-termiki analiz (DTA) üçün cihaz S.Peterburq (2012-ci il).

Əsas  funksyası:
Termoskan, tədqiq edilən sistemlərdə baş verən
faza  çevrilmələrinin temperaturunu təyin edilməsi.

Qiyməti: 434.000 rubl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: “Skainedici elektron mikroskopu  (JEOL JSM-7600F) ( Yaponiya, 2012)
Əsas funksiyası : Səth və səthə yaxın laylarda 106 dəfəyə qədər boyüdərək 1nm ayırdetmə qabiliyyəti ilə bərk maddələrin tədqiqi;
Qiyməti: 1.100000 AZN.                                                                                                                                                                                                             

 

  
2010-cu ildə KİMYA fakültəsində qrant üzrə alınmiş cihazlar

Cihazın adı: DERİVATOQRAF
Əbduləziz şəhərinin Elm və Texnologiya Mərkəzi (Səudiyyə Ərəbistanı) və BDU arasındakı müqaviləyə əsasən layihə çərçivəsində alınmışdır

Dəyəri: 180 000 $

 

 

 

 

2010-cu ildə alınmış cihaz
Cihazın adı:
“Spektrofotometr, Jenway 7315 (Almaniya)
Əsas funksiyası: Kinetik analiz, optik sıxlıq, absorbsiyanın spektrini, ultrabənövşəyidən      infraqırmızı işığa qədər dalğa uzunluğunu təyin edir.                                                                                                       

 

 

 

 

 


Cihazın adı: INTEGRA PRİMA markalı skanedici zond mikroskopu

Əbduləziz şəhərinin Elm və Texnologiya Mərkəzi (Səudiyyə Ərəbistanı) və BDU arasındakı müqaviləyə əsasən layihə çərçivəsində alınmışdır

Dəyəri: 132 600 $

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı:Spektrofotometr Specord 250 PLUS BU
Ultrabənövşəyi və görünən oblastda optik spektrlərin tədqiqi
Almaniyanın “Analytik Jena”  firması, YUNESKO-nun maliyyə dəstəyi ilə TWAS proqramı çərçivəsində

Dəyəri: 20 000 $

 

 

  Cihazın adı: Ultrasonic VCX 500
Ultrasəs dalğalarının köməyi ilə nanozərrəciklər texnolog. üçün
ABŞ-ın “Sonics” firması,
YUNESKO-nun maliyyə dəstəyi ilə
TWAS proqramı çərçivəsində

Dəyəri: 3 700 $


2009-cu ildə alınan cihazlar:

 

 

Cihazın adı: "X Mark Spektrofotometr"

Əsas funksiyası: Fermentlərin aktivliyini təyin etmək üçün

Qiyməti: 25724 AZN.

Fransa, 2009

 

 


 

 
Cihazın adı: "Spektrometr UV-200-RS"

Əsas funksiyası: Maddələrin optik sıxlığın təyin etmək üçün

Qiyməti: 3823,20 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

Cihazın adı: "Vorteks qarışdırıcısı VM-2000"

Əsas funksiyası: Vibrasiya vasitəsilə  məhlulların qarışdırılması üçün

Qiyməti: 944,00 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 

 
Cihazın adı: "Universal sentrifuqa"

Əsas funksiyası: 9000dövr/san-yə qədər, soyudulan müxtəlif fraksiyaların alınması üçün

Qiyməti: 944,00 AZN

Almaniya, 2009

 

 


 Cihazın adı: "Termostat DSO-300D"

Əsas funksiyası: Nümunələrin sabit temperaturda saxlanılması üçün

Qiyməti:  1357,00 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 Cihazın adı: "İnkubator DSİ-300D"

Əsas funksiyası: Mikroorqanizmlərin becərilməsi üçün

Qiyməti:  1333,40 AZN

İsrail, 2009

 

 

 
Cihazın adı: "Avtoklav 16 litr -STE-Tan"

Əsas funksiyası: Kimyəvi qabların və maddələrin sterilizə edilməsi üçün

Qiyməti:  3870,40  AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 Cihazın adı: "Mini qızdırılan maqnit qarışdırıcısı 115x115mm, 300°C-MH-1"

Əsas funksiyası: Maqnit sahəsi vasitəsilə  məhlulların qarışdırılması üçün

Qiyməti:  371,70  AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 Cihazın adı: "Hüceyrə saymaq üçün avadanlıq CLC-570"

Əsas funksiyası: Hüceyrələrin sayılması üçün

Qiyməti:  1416,00  AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 

 

 


Cihazın adı: "Tərəzi SA-120 E"

Əsas funksiyası: Nümunələrin çəkisini təyin etmək üçün

Qiyməti:  3091,60 AZN

Yaponiya, 2009

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "pH-metr"

Əsas funksiyası: Mühitin turşuluğunu təyin etmək üçün

Qiyməti:  696,20 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 


Cihazın adı: "Vakuum nasosu VF-204"

Əsas funksiyası: Vakuum vasitəsilə filtratların alınması

Qiyməti:  1551,70 AZN

İsrail, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "Qamma spektrometr"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  4974  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cihazın adı: "Dozimetr(rentgen və qamma şüalanma)"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  1122  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cihazın adı: "Spectrometr: МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  10533  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cihazın adı: "Dozimetr-radiometr DKS-AT1121"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  2006  $

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "Dozimetr-radiometr MKS- AT1125"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  2957  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "Dozimetr-radiometr MKS-PM1401K"

Əsas funksiyası:

Qiyməti:  10533  $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right

 

 

2007-ci ildə alınan cihazlar:

Cihazın adı: «APEX II» (Almaniya) Rentgen difraktometri.

Qiyməti: 395 000 avro.

Əsas funksiyası: Üzvi və qeyri-üzvi mənşəli bütün kristalları analiz edir, kristallarda valent rabitələrin uzunluğunu, rabitələr arasındakı bucağı, torsion bucaqları, atomlar arası məsafəni və maddələrin fəza quruluşunu öyrənir.

 2007-ci ildə alınan cihaz
Cihazın adı: Spektrofotometr (Lamda-40)( ABŞ)

Əsas funksiyası : Maddələrin optik sıxlığını tədqiq edir. Ultrabənövşəyi və infraqırmızı işığa qədər dalğa uzunluğunu təyin edir .                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı:«Agilent 1200» (Almaniya) maye Xromatoqrafı.

Qiyməti: 233 000 avro.

Əsas funksiyası: «Agilent 1200» maye Xromatoqrafı molekul kütləsi 6000-ə qədər olan birləşmələri qarışıqdan ayırır «Esquire 6000» xromato-kütlə spektrometriisə onların molekul kütlələrini təyin edir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: "SPEKTROFLÜORİMETR «CARY ECLIPSE"

Əsas funksiyası: Həyəcanlandırıcı mənbənin dalğa diapazonu..200-900 nm Şüalanmanın dalğa uzunluğu.200-900 nm. Cihaz bioloji, kimyəvi və fiziki obyektlərdə lüminisent analizi aparmağa imkan verir.

Qiyməti: 42 000$

Avstraliya «VARIAN» firması,

 

 

 

 

 

Cihazın adı: OPTİCAL EMİSSİON SPEKTROMETR, OPTIMA 2100 DV

Əsas funksiyası Sulu məhlullarda metalların təyini

Qiyməti: 150 000  $

ABŞ «Perkin Elmer» firmasının istehsalı

 
 

 


2006-cı ildə alınan cihazlar:

Cihazın adı: "Atom qüvvət mikroskopu (Rusiya)"

Əsas funksiyası:

Qiyməti: 30 000 $.


 

 

 


 


2006-cı ildə alınan cihaz
Cihazın adı: “İnfraqırmızı Furye spektrometri Varian HE-3600 FT-IR ( Avstraliya ,“Varian” firması, FT-İR);
Əsas funksiyası : nazik təbəqə nümunələrinin tərkibi  70-12500sm-1 diapazonunda tədqiq edilir;
Qiyməti: 80 000 $                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın adı: İmmitansi ölçən cihaz (MPMN 1353), E7-20 “Belarus”, (2006);

Əsas funksiyaları: Cihaz parallel, yaxud ardıcıl ikielementli əvəzolunma sxemlərdən ibarət olan obyektlərin parametrlərinin sinusoidal gərginliyini ölçmək üçündür.

Qiyməti: 1400  $

 

 

 

 

 

 

 

 


2002-ci ildə alınan cihazlar:

Cihazın adı: "BRUKER 300" (Almaniya) nüvə maqnit rezonans spektrometri"

Əsas funksiyası: sintez olunan yeni maddələrin quruluşunu müəyyən edir.

Qiyməti: 370 min  $.

Ultrasonic VCX 500

Ultrasəs dalğalarının köməyi ilə nanozərrəciklər texnolog. üçün

ABŞ-ın “Sonics” firması,

YUNESKO-nun maliyyə dəstəyi ilə

TWAS proqramı çərçivəsində

Dəyəri: 3 700 $
Bookmark and Share