Search

Axtarış


Tomson Röyters 7-ci treninq

03/05/2017
Tomson Röyters Agentliyinin əməkdaşı BDU-da treninq keçirib

Tomson Röyters 6-cı treninq

02/05/2017
Tomson Röyters Agentliyinin əməkdaşı BDU-da treninq keçirib

Əqli mülkiyyət seminarı

27/04/2017
Təlim seminarında iştirak

Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

02/03/2013

Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı üzrə adları aşağıda göstərilən 25 nəfər professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 20  nəfər gənc (35 yaşadək) professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 10 nəfər doktorant  və magistranta, 11 nəfər tələbəyə 2012-ci ilin oktyabr ayının 1-dən 2013-cü ilin iyun  ayının 30-dək 9 ay müddətinə fərdi qrantlar ayrılmışdır ( Rektorun,27.09.2012-ci il  tarixli R-103 saylı əmri):
1. PROFESSOR-MÜƏLLIM HEYƏTI (ƏMƏKDAŞLAR):
1. Mehrəliyev Yaşar Topuş o. Mexanika-riyaziyyat fak., “Diferensial və inteqral tənliklər” kaf., f.r.e.n.,dos.
“Bir sinif elliptik tənliklər üçün düz və tərs səthəd məsələləri “ mövzusunda
layihəsinə görə;
2. Hüseynov Hidayət Məmməd o. Tətb. riyaziyyat və kibernetika fak.,“Tətbiqi riyaziyyat” kafed. Prof.,f.r.e.d.
”Kəsilmə şərtinə malik Şturm-Liuvill operatoru üçün səpilmənin tərs məsələsi “
mövzusunda layihəsinə görə;
3. Əhmədov İsmət Süleyman o. Fiz.fak.,“Nanomaterialların kimyəvi fizikası”kaf.,
“Nanoaraşdırmalar”ETM.,a.e.i.,dos.,b.e.n.“Nanohissəciklərin bitki-lərdə
toplanması və hüceyrə membran sistemləri ilə qarşılıqlı təsir mexanizminin
tədqiqi“ mövzusunda layihəsinə görə;
4. Alosmanov Rasim
Mirəli o.
Kimya fak.,“Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kaf. Dos.“ Müxtəlif mənşəli
tullantı suların ağır metal ionlardan polifunksional polimer sorbentlərlə
təmizlənməsi “ mövzusunda layihəsinə görə;
5. Abdullayev Xanlar
Dayyan o.
Biol. fak.,“Biofizika və molekulyar biologiya” kaf. Prof. əvəzi, “Təbii və sintetik
maddələrin antioksidant və sərbəst radikal söndürücü fəaliyyətinin tədqiqinə və
dəyərləndirilməsinə biofiziki yanaşma “ mövzusunda layihəsinə görə;
6. Cəfərov Mirmusa Miriş o. Biol.fak., “Mikrobiologiya” kafedrasının dosenti, b.e.n. “Azərbaycan
Respublikası ərazisində istifadə edilən spontan qatıqlardan ayrılmış süd turşusu
bakteriyalarının antibakterial aktivliyinin öyrənilməsi“ mövzusunda layihəsinə
görə;
7. Babayeva İradə Tağı q. Biol.fak., “Mikrobiologiya” kaf. baş lab., b.ü.f.d., “Abşeronun neftlə çirklənmiış
torpaqlarının mikrobioloji yolla təmizlənməsi üsulu“ mövzusunda layihəsinə
görə;
8. Əli-zadə Qafar İslam o. Biol.fak., “Biofizika və molekulyar biologiya” kaf. Dos., b.e.n. “İntensiv dövriyığılma
rejimində optimal və aşağı müsbət temperaturlu stres şəraitində
becərilmiş mikroyosun populyasiyasının bioməhsuldarlığı və funksional
aktivliyin tədqiqi“ mövzusunda layihəsinə görə;
9. Nəbiyev Əlpaşa Əlibəy o. Coğraf.fak., “Fiziki coğrafiya” kaf. baş müəl.“Milli coğrafiya təhsilinin
innovasiyası üçün rəqəmsal video dərsliklərin yaradılması “ mövzusunda
layihəsinə görə.
10. Qocamanov Məqsəd Hüseyn o. Coğrafiya fak. “Geodeziya və kartoqrafiya” kaf.müd,prof. ”Azərbaycan ərazisi
üçün optimal kartoqrafik proyeksiyanın yaradılması“ mövzusunda layihəsinə
görə;
11. Əsədov Sabir Bəhmən o. Coğraf.fak., “Hidrometeorologiya” kaf. müəl., c.e.n. “Xəzər dənizinin Bakı
arxipelaqı akvatoriyasında neft və neft məhsullarının yayılması
qanunauyğunluqları “ mövzusunda layihəsinə görə;
12. Qəribov Yaqub Əli oğlu Coğraf.fak. “Fiziki coğrafiya” kaf. müdiri c.e.n. dos. ”Kosmik şəkillərin
deşifrlənməsi ilə Azərbaycan respublikasının transformasiya olunmuş
landşaftlarının optimallaşdırılması“ mövzusunda layihəsinə görə;
13. İsmayılova Aygün Məmmədrəfi
q.
Geol.fak, “Faydalı qazıntılar” kaf.baş müəl, g.m.e.n. ”Qaradağ filiz-maqmatik
sisteminin yerləşmə xüsusiyyəti və mis-porfir yataqlarının formalaşması“
mövzusunda layihəsinə görə;
14. Babazadə Mehriban
Vasif q.
Beyn.münasibətlər və iqtis.fak,“Beynəxalq münasibətlər” ka.dos. əvəzi, h.ü.f.d.
“Müasir beynəlxalq münasibətlərdə hümanitar müdaxilənin siyasi-nəzəri
əsasları“ mövzusunda layihəsinə görə;
15. Həmidova Mehriban Yadulla q. Bey.münasibətlər və iqtis. fak,Dekan müavini,dos əvəzi i.ü.f.d., “Milli iqtisadi
nəzəriyyələrin əsaslandırılması “ mövzusunda layihəsinə görə;
2
16. Cəlilov Abutalib Hümbət o. Tarix fak,“Slavyan ölkələri tarixi” kafedrasının dosenti ”Tarix fak video-foto
fondunun yaradılması“ mövzusunda layihəsinə görə;
17. Məmmədli Yaşar Əliş o. Filolfakül “Azərbaycan dilçiliyi” kaf,f.ü.f.d., dos., “Azərbaycan dilində
intensivləşdirmənin ifadə yolları “ mövzusunda layihəsinə görə;
18. Mustafayev Zaur
Telman o.
Fil.fakül“Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kaf,“Azərbaycan mühacirət ədəbiyatı
və bədii tərcümə” ETL-in e.iş. “Azərbaycan və ərəb nağıllarının oxşar cəhətləri”
mövzusunda layihəsinə görə;
19. Kazimi Pərviz Firuddin o. Kitab.-inform.fak, “Kitabxanaşünaslıq” kaf. müəllimi, t.ü.f.d. “Antik dövrün
kitab, kitabxana mədəniyyəti və Azərbaycan“ mövzusunda layihəsinə görə;
20. İsmayılov Nəvazi Abbas o. Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin “Sistemli analizin riyazi üsulları” şöbəsinin müdiri, fr.
e.n. ”Qaz-liftin optimal rejiminin təyini üçün minimaks məsələsinin rəqəmsal
həll alqoritmi “ mövzusunda layihəsinə görə;
21. Süleymanov Salman Səfəralı o. İlah.fak, “Dillər” kafedrası, dos, dekan müavini, f.ü.f.d. “Ərəb dilində
müəyyənlik məsələsi “ mövzusunda layihəsinə görə;
22. Bayramov Qəzənfər Müzəffər o. Fizika Problemləri ETİ-si “Bioloji sistemlər fizikası” şöb. a.e. .iş, f-r.e.n., dos. ”
Maye kristal və polimer nanozərrəciklərin əsasında kompozitlərin işlənib
hazırlanması və fiziki-kimyavi xassələrin tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;
23. Abbasov Hakim Fikrət o. Fiz.Problemləri ETİ-si, “Bioloji sistemlər fizikası”, a.e..iş, f-r.e.n., dos.
“Polietilenqlikolların sulu məhlullarında makromolekullarin xarakterik
parametrlərinin və hidrotasiyasinin tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;
24. Əfəndiyeva İzzət Məmməd q. ETH rəisi, f.r.e.n., dos. “Al-TiW-PtSi/n-Si Şottki diodları elektrofiziki
parametrlərinə işığın təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;
25. Əliyeva Sevinc İsrafil q. Jur.fak, Elmi işlər üzrə dek.müavini, dos. “Müasir mətbuat dilində ədəbi dil
böhranı“ mövzusunda layihəsinə görə;
2. GƏNC (35 YAŞINADƏK) PROFESSOR MÜƏLLIM HEYƏTI
1. İsmayılov Miqdad İmdad o. Mex.-riy.fak,“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kaf. mü, r.ü.f.d.
“Banax fazalarında Xd-Bessel bazisin və b-freymin həyacanlanması “
mövzusunda layihəsinə görə;
2. Hacıyeva Flora Vidadi q. Fiz.fak,“Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kaf., “Nanoaraşdırmalar” ETM
k.e.ü.f.d, b.e.i. “ZrO2-Y2O3 nanotozları əsasında fuksional təyinatlı yeni polimer
nanokompozi-siya quruluşların işlənməsi və tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə
görə;
3. Hümbətov Şirxan
Ərəstun o.
Fiz.fak, tyut. “Ferromaqnit nanozərrəciklər daxil edilmiş maye kristal kompozitin
tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;
4. Nağıyev Fərid Nadir o. Kim.fak, “Üzvi kimya” kafedrası, “Zərif üzvi sintez” ETL-nin e. iş.,
ke.n.”Tərkibində birli amin qrupu saxlayan aminspirtlərin iştirakında
üçkomponentli kondensləşmə reaksiyalarından akridinon törəmələrinin sintezi “
mövzusunda layihəsinə görə;
5. Məlikov ElvinYaşar o. Kim.fak, “Metallokompleks katalizatorlar” ETL-in lab. “Malein anhidridinin
müxtəlif birgə polimerləri əsasında metal xalkogenid nanokristallarının sintezi və
onların müxtəlif xassələrinin müqaisəli tədqiqi “ mövzusunda layihəsinə görə;
6. Ramazanlı Vəfa Nəbi q. Biol.fak, “Biofizika və molekulyar biologiya” kaf, “Genetika və darvinizm”
kafedrasının baş laborantı “Nanohissəciklərin bitki hüceyrələrinin plazmatik
membranının elektrik parametrlərinə təsiri” mövzusunda layihəsinə görə;
7. Hüseynov Azər İbat o. Geol.fak, “Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları” ETL-in el.iş “Daşkəsən
filiz döyümündə qızıl-polimetal filizləşməsinin formalaşmasının geoloji-struktur
şəraiti“ mövzusunda layihəsinə görə;
8. Quliyev Hikmət Valeh o. Fil.fak.tyut, doktorant “Turk mədəniyyətində müdriklik simvolları” mövzusunda
layihəsinə görə;
9. Bağırova Aysel Nizami q. Fil.fak“Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası”, müəlllimi, f.ü.f.d., “Azərbaycan
ədəbiyyatında sonet janrı” mövzusunda layihəsinə görə;
10. Vəliyeva Səbinə Xansuvar q. Fil. Fak. “Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri” ETL-in kiçik elmi işçisi.,
f.ü.f.d. “İngilis və Azərbaycan dillərində bəzi oxşar orfoqrafik və orfoepik
eynilik“ mövzusunda layihəsinə görə;
11. Mahmudova Gülnur Yaqub qızı Şərq.fak.“Ərəb filologiyası” kaf.dos, f.ü.f.d. ”Ərəb ədəbi dilində leksik
problemlər və iştiqaq dil hadisəsi “ mövzusunda layihəsinə görə;
12. Hacıyeva Şəbnəm Şaiq q. Tar.fak.“Türk xalqları tarixi” kaf.lab.”Türkiyə - Ermənistan münasibərlərində
Azərbaycan amili (XX əsrin sonu-XXI-ci əsrin əvvəlləri “ mövzusunda
layihəsinə görə;
13. Ağayev Sərxan Qinyaz o. Tar.fak.tyut“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Kommunist
Partiyasının antiazərbaycan siyasəti” mövzusunda layihəsinə görə;
14. Mustafayeva Günel Əli q. Bey.münasibətlər və iqtisad.fak,“Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri”
kaf,saat hes.müəl.,tyut. “Yaxın şərq reqionunda siyasi proseslər: fərqli maraqlar
3
və mövqelər “ mövzusunda layihəsinə görə;
15. Musalı Vüsalə Azər q. Kitab.-inform.fak “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kaf. müəll, f.ü.f.d. “Müasir
dövrdə elmi jurnalların nəşrə hazırlanma və redaktə problemləri “ mövzusunda
layihəsinə görə;
16. Mirzəyeva Səbinə Həmid q. İlah.fak “Dillər” kafedrasının dosenti, i.ü.f.d., ”İslamda ailə hüququ
“mövzusunda layihəsinə görə;
17. İbrahimova Pərvanə
Yəhya q.
Jur.fak“Beynəlxalq jurn.kaf”, 0,5 ştat müəllim, “Mətbuat və informasiya”
şöbəsinin müdiri 0,5 şt., f.e.n “Dünya dövlətlərinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlaması istiqamətində fəaliyyəti mətbuatda” mövzusunda
layihəsinə görə;
18. Əhmədova Arzu Nəsimi q. Jur.fak.tyut.“Müstəqillik illərində Azərbaycan teleməkanının formalaşması
ölkədə demokratiyanın inkişaf göstəricisi kimi“ mövzusunda layihəsinə görə;
19. Əsgərov Idrak
Mirzəbaba o.
Tətb. Riyaz.ETİ-nin “Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər”
şöbəsinin k.e.iş.“Asimptotik üsulla kəsilməz halda qazlift optimal rejiminin
təyini üçün minimaks məsələsinin həll alqoritmi “ mövzusunda layihəsinə görə;
3. DOKTORANT VƏ MAGISTRANTLAR
1. Salamova Aysel Sahid q. Mex-riy.fak, “Diferensial və inteqral tənliklər” kaf, II k.magis “Yarımxətti
elliptik tənliyin qeyri-məhdud oblastında müsbət qlobal həllinin varlığı”
mövzusunda layihəsinə görə;
2. Minaçeva Elina Vəzir q. Kim.fak, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasını, II k maqis“2-
allilfenolun malein anhidridi ilə oliqomerləşməsi və reaksiya məhsulunun
tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;
3. Ələkbərova Türkan Müzahim q. Kimfak,“Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kaf II k magist “Sb-S-I üçlü sisteminin
fiziki-kimyavi və termodinamik tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;
4. İsayeva Elnarə Vaqif q. Geol.fak,“Seysmologiya və yer təkinin fizikası” kafedrası, II k magist
“Zəlzələnin uzunmüddətli proqnozonun mühitdə baş verən deformasiya
prosesləri ilə əlaqəsi“ mövzusunda layihəsinə görə;
5. Tağıyeva Humay Həsən q. Beyn. münasibətlər və iqtisad.fak. “Diplomatiya və müasir inteqrasiya
prosesləri” kaf, II k. Magistr. “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq
təşkilatların fəaliyyəti” mövzusunda layihəsinə görə;
6. Fərəcov Anar Tofiq o. Fil.fak, “Ümumi dilçilik” kafedrası, II k. Magist. “Dilin sosial
differensiallaşması “ mövzusunda layihəsinə görə;
7. Məlikli Günel Qurbanəli q. Sos.Elm.və Psix.fak.“Politologiya və sosiologiya” kaf.dokt. “Müasir Azərbaycan
cəmiyyətində sosial siyasətin başlıca inkişaf xüsusiyyətləri” mövzusunda
layihəsinə görə;
8. Kərimov Emin Altay o. Sos.Elm.və Psix.fak.“Politologiya və sosiologiya” kaf.doktor “ABŞ-İran
münasibətlərində neokolonializm və qlobalizasiya elementləri” mövzusunda
layihəsinə görə;
9. Dadaşova Xumarxanım Dadaş q. Coğr.fak.“Fiziki coğrafiya“ kaf. II k magis “Böyük Qafqazın cənub yamacının
təbii landşaftlarının ekomeliorativ qiymətləndirilməsi” mövzusunda layihəsinə
görə;
10. Hüseynova Nübar Zabir q. Kitab-inform.fak,“Kitabxanaşünaslıq” kaf.II k.magis. “Azərbaycanda
azərbaycanşünaslığa və dövlətçiliyə dair ədəbiyyatın təbliği sahəsində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası bir
model kimi” mövzusunda layihəsinə görə;
4. TƏLƏBƏLƏR
1. Bayramova Leyla Marif q. Mex.-riya.fak.IV kurs, qr. R-02 “Ümumiləşmiş idarələri olan bir tərtibli xüsusi
törəməli sistemlərdə optimal idarəetmə məsələsi” mövzusunda layihəsinə görə;
2. Şirinova Vüsalə Seymur q. Biol. Fakül.IV-cü k,qr.027 ”Şüalandırılmış buğda və soğan toxumlarının
kökçüklərində antioksidantların antimutagen effekti” mövzusunda layihəsinə
görə;
3. Süleymanlı Vüsal Süleyman o. Geol.fak.IV k, qr. 017 A “Mineralların quruluşunun təyini üsullarının
öyrənilməsi və tədqiqi” mövzusunda layihəsinə görə;
4. İsmayılova Aydan Rasim qızı Coğr.fak.IV k, 954 “Kiçik Qafqazın təbii landşaftlarının antropogen
transformasiyasının rəqəmsal və geoinformasiya xəritə modellərinin yaradılması
(Azərbaycan Respublikası daxilində)”
mövzusunda layihəsinə görə;
5. Səmədli Çinarə Əhəd q. Coğr.fak.IV k, qr.954 “Azərbaycanın təbii şəraitinin coğrafi ekspertizasına dair
geoinformasiya xəritə modellərinin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə;
6. Əhmədzadə İradə Səid q. Coğrafiya fakültəsi IV, qr.958 “Böyük Qafqazda Turizm təsərrüfatı
iqtisadiyyatının innovasiyalı inkişafı üçün təbii şəraitin rəqəmsal və
geoinformasiya xəritə modellərinin yaradılması” mövzusunda layihəsinə görə;
7. Cəfərova Fəridə Fərhad q. Filol.fak.II kqr.039 “Azərbaycan bayatıları və İraq-Kərkük xoryatları”
mövzusunda layihəsinə görə;
8. Abdülhüseyinli Nərmin
Allahverdi q.
Filol.fak.III k, qr.029 “Folklorda cilddəyişmə” mövzusunda layihəsinə görə;
9. Bayramova Günay Elbuzər q. Bey.münasibətlər və iqtisadiyyat fak , IV k, qr.BM- 00 a/b, əyani “Azərbaycan
diplomatiyasının bu günü: uğurlar, perspektivlər” mövzusunda layihəsinə görə;
10. Qəhrəmanzadə Cəmilə Rasim q. İlah.fak.II k, T 002 “Ərəb dilində sabit söz birləşmələri” mövzusunda layihəsinə
görə;
11. Qasımzadə Günel Zirəddin q. Kitabx.-informfak,IVk,qr.1428.“Audio kitabların hazırlanması” mövzusunda
layihəsinə görə;
5. DAVAM EDILƏN LAYİHƏLƏR:
2010-2011-ci illərdə müvəffəqiyyətlə professor- müəllim heyəti nominasiyasında icra olunmuş və
universitet üçün xüsusi əhəmiyyəti olan aşağıdakı layihənin vaxtı 2012-2013-cü illər üçün uzadılsın:
1. İsmayılova Nigar Nurəddin q. Kitabxanaçiliq-informasiya fakültəsi, “Kitabxanaşünaslıq
kafedrasının baş müəllimi, “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalının
elektron versiyasının yaradılması və BDU-nun saytında
yerləşdirilməsi (2012-ci il üzrə) “ mövzusunda layihəsinə görə.

Bookmark and Share